تاثیر شدت تمرین برتغییرات الگوی سایتوکاینی IL-4 و IFN-γ و تعداد لکوسیت در دختران ورزشکار رشته فوتسال
پذیرفته شده برای پوستر XML
نویسندگان
1دانشگاه علوم پزشکی شیراز - مدیریت تربیت بدنی
2دانشگاه جهرم ، گروه علوم ورزشی
3دانشگاه شهید چمران ، دانشکده علوم تربیتی
4مدیریت تربیت بدنی دانشگاه علوم پزشکی شیراز
5دانشگاه شیراز واحد بین الملل دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
چکیده
مقدمه و هدف :یکی از مهمترین محصولات پاسخ ایمنی، سایتوکاین‌ها می‌باشند. از آنجایی که نتایج تحقیقات در مورد تاثیر ورزش بر سایتوکاین ها یکسان نمی‌باشند، محقق بر آن شد تا تأثیر فعالیت‌های بدنی با شدت‌های مختلف را بر روی برخی پارامترهای سیستم ایمنی مورد بررسی قرار دهد. لذا هدف از این پژوهش بررسی تاثیر فعالیت‌بدنی با شدت‌های مختلف (متوسط و زیاد) بر تغییرات الگوی سایتوکاینی و تعداد لکوسیت در فوتبالیست‌های دختر دانشگاهی بود.
روش کار: بدین منظور از میان ورزشکاران دختر فوتبالیست دانشگاه جهرم، 12 نفر با دامنه سنی 19 تا 23 سال به صورت داوطلبانه، هدفمند انتخاب شدند. برای اجرای تحقیق، آزمودنی‌ها در هفته اول با شدت متوسط یعنی با 65% ضربان قلب بیشینه و در هفته دوم با شدت زیاد یعنی با 80% ضربان قلب بیشینه، به مدت 30 دقیقه با شدت مورد نظر دویدند. نمونه‌های خونی، قبل و بلافاصله بعد از هر جلسه تمرین از آزمودنی‌ها گرفته شد. اطلاعات مورد نیاز این پژوهش از طریق اندازه‌گیری فاکتورهای مورد نظر در نمونه‌های خونی، جمع آوری شد. جهت تجزیه و تحلیل استنباطی داده‌ها از آزمون t وابسته و تحلیل واریانس با اندازه‌های تکراری، از نرم افزار SPSS/16 استفاده و سطح معنی‌داری 05/0 = در نظر گرفته شد.
یافته ها: نتایج نشان داد که یک جلسه تمرین با شدت متوسط باعث افزایش معنی‌داری IFN-γ ، کاهش معنی دار IL-4 ونسبت IFN-γ / IL-4 شده است. همچنین یک جلسه تمرین با شدت بالا باعث افزایش معنی داری بر تعداد لکوسیت شده است.
نتیجه گیری: به طور کلی نتایج پژوهش حاضر نشان داد که فعالیت متوسط می تواند باعث تحریک بیشتر سایتوکاین های نماینده Th2 و Th1 شود.
کلیدواژه ها