هشت هفته تمرین مقاومتی با کش سطوح تغییرشکل دهنده رشد بتا (TGF-β) در زنان سالمند را کاهش می دهد
پذیرفته شده برای ارائه شفاهی XML
نویسندگان
1دانشکده علوم انسانی
2عضو هیئت علمی/دانشگاه شاهد
3آموزگار/آموزش و پرورش
4دانشجو/دانشگاه شاهد
چکیده
مقدمه: سالمندی با تغییرات پاتولوژیک وابسته به سن همراه است که باعث افزایش حساسیت به عفونت و ابتلا به بیماری‌های خودایمنی می‌شود. عملکرد سیستم ایمنی در سالمندان تحت تاثیر عوامل ژنتیکی و عوامل محیطی گوناگونی از جمله تغذیه و فعالیت بدنی است. سبک زندگی سالم و دوری از کم‌تحرکی می‌تواند به عنوان عامل موثری در تقویت سیستم ایمنی در دوران سالمندی عمل کند (۱). تمرین مقاومتی با تحریک مکانیکی عضله و در نتیجه تغییر در واکنش سلولی می تواند سیستم ایمنی را تحت تاثیر قرار دهد (2). با توجه به خلا موجود در زمینه تمرین مقاومتی با کش بر تغییر در رشد و تمایز سلول های ایمنی، هدف از پژوهش حاضر بررسی هشت هفته تمرین مقاومتی با کش بر سطوح عامل رشدی تغییر شکل دهنده بتا (TGF-β) در زنان سالمند بود.
روش شناسی: این پژوهش کاربردی و از نوع نیمه تجربی و به صورت پیش آزمون – پس آزمون با گروه کنترل می باشد.24 زن سالمند(سن: 79/4±66/73؛ قد: 65/6±1/151؛ وزن: 11/8±84/53) به صورت تصادفی به گروه فعالیت ورزشی با تراباند(۱۶=n)و گروه کنترل(۸=n) تقسیم شدند. برنامه تمرینی گروه تراباند، شامل 24 جلسه فعالیت ورزشی به مدت هشت هقته(3 جلسه/هفته) بوده است. پس از هشت هفته، تعداد آزمودنی ها در گروه تجربی به 10 نفر کاهش پیدا کرد. شدت فعالیت با توجه به رنگ کش ها فزاینده بود. 48 ساعت قبل از شروع برنامه، هم چنین بعد از آخرین جلسه تمرینی، نمونه های خونی جمع آوری شدو پس از جداسازی پلاسما، سطح پلاسمایی TGF-β با استفاده از روش الایزا و بر اساس دستورالعمل شرکت سازنده کیت R&D اندازه گیری شد.
نتایج: تحلیل داده ها با استفاده از آزمون آنکوا انجام شد. در پایان مطالعه، سطوح پلاسمایی TGF-β (پیکوگرم/میلی لیتر) در گروه تجربی (46/9± 42/39) کاهش معناداری در مقایسه با گروه کنترل (39/21 ±26/64) داشته است(۰۳/۰=P).
بحث و نتیجه‌گیری: TGF-β باعث سرکوب رشد و تمایز بسیاری از سلول‌های T و B می‌شود، که در پی آن سیستم ایمنی عملکرد نامطلوبی را خواهد داشت (3). تمرین مقاومتی با کش، با کاهش سطوح پلاسمایی TGF-β به عنوان سرکوب کننده‌ی تمایز و رشد سلول‌های T و B می تواند باعث کاهش ابتلا به بیماری‌های عفونی و التهابی شود. لذا به نظر می‌رسد تمرین مقاومتی با کش می‌تواند با کاهش مقادیر TGF-β باعث بهبود عملکرد سیستم ایمنی در زنان سالمند شود.
کلیدواژه ها