پاسخ عوامل هماتولوژیکال به ترکیب تمرین مقاومتی و مکمل دارچین در زنان دیابتی
پذیرفته شده برای پوستر XML
نویسندگان
1lida.azizi85@gmail.com
2هیت علمی
3دبیر آموزش وپرورش
چکیده
چکیده:یکی از مشکلات بزرگ سلامتی در قرن حاضر مقاومت به انسولین و دیابت نوع دو می باشد که با افزایش قندخون٬ترشح ناکافی و یا اختلال عملکرد انسولین همراه است.افزایش قند خون در دراز مدت می تواند خطر ابتلا به بیماری های قلبی ، نارسایی کلیوی و نابینایی را افزایش دهد. : فعالیتهای ورزشی با افزایش مصرف قندکلی بدن توسط سلولهای عضلانی و همچنین فعال تر کردن سوخت و ساز چربی ها، سبب کاهش غلظت گلوکز و بهبود چربیهای خون می شوند. برخی پژوهش ها نشان می دهند استفاده از دارچین در رژیم غذایی بیماران دیابتی مفید است. رمضانی و همکاران(1390)در پژوهشی با عنوان اثر هشت هفته تمرین مقاومتی-تناوبی و مقاومتی-تداومی بر برخی متغیرهای هماتولوژیک در پسران غیر ورزشکار 14 تا 17 ساله، بررسی گردید. نتایج نشان داد که در هر دوگروه آزمایشی، افزایش معناداری در تعداد گلبولهای قرمز، غلظت هموگلوبین، و هماتوکریت به وجود آمد. درحالی که در گروه کنترل تغییرات معناداری مشاهده نشد. همچنین مقایسه دو گروه آزمایشی نشان داد تمرین مقاومتی- تناوبی بیشتر از تمرین از تمرین مقاومتی-تداومی موجب افزایش معنی دار تعداد گلبولهای قرمز، غلظت هموگلوبین و مقدار هماتوکریت خون می شود. بنابراین هشت هفته تمرین همزمان مقاومتی و تناوبی و موجب افزایش غلظت هموگلوبین و هماتوکریت خون پسران غیر ورزشکار 14 تا 17 بررسی کردند.هدف مطالعه حاضر بررسی پاسخ عوامل هماتولوژیکال به ترکیب تمرین مقاومتی و مکمل دارچین در زنان دیابتی بود.
21 نفر از زنان دیابتی مراجعه کننده به مراکز بهداشت و درمان شهرستان کرمانشاه داوطلبانه به عنوان نمونه آماری این پژوهش انتخاب و به صورت تصادفی به سه گروه 7 نفره تقسیم شدند. گروه مصرف دارچین دوز 1، که نمونه ها روزانه 1 گرم پودر دارچین خوراکی مصرف نمودند و به تمرین مقاومتی سه جلسه در هفته پرداختند، گروه دارچین دوز 2 که نمونه ها روزانه 3 گرم پودر دارچین مصرف نمودند و سه جلسه در هفته درکلینیک حرکات اصلاحی و سلامت دکتر اکبری به تمرین مقاومتی پرداختند و گروه دارونما نیز نمونه ها بجای دارچین از دارونما استفاده کردند و تمرینات مقاومتی مشابه دو گروه قبل را اجرا نمودند. برای افزایش بار تمرین مقاومتی طبق برنامه تمرینی منتخب از رابطه برزسکی استفاده شد. نمونه های پژوهش در روز اول پیش از اعمال هر گونه مداخله مورد آزمون های اولیه آزمایشگاهی(خون گیری) و میدانی قرار گرفتند و پس از اتمام دوره هشت هفته تمرین نیز آزمونهای میدانی و آزمایشگاهی عیناً تکرار شد و داده های آزمون اولیه با آزمون نهایی مقایسه شد.
نتایج نشان داد که ترکیب تمرین مقاومتی و مکمل دارچین تأثیر معناداری بر میزان هماتوکریت و هموگلوبین درزنان دیابتی نداشت، اما بر میزان گلبول های قرمز اثر معناداری داشت و باعث افزایش آن گردید.
براساس یافته های این پژوهش می توان استنباط کرد که ترکیب تمرین مقاومتی و مکمل دارچین می تواند باعث تأثیر مثبت و معنادار بر برخی شاخص های هماتولوژیکی بیماران دیابتی شود و استفاده از آن تا حدودی مفید است.احتمالاً انجام تمرینات مقاومتی می تواند برای کنترل و بهبود بیماری دیابت مفید باشد.
کلیدواژه ها