تاثیر بازیافت فعال و غیر فعال بر غلظت TNF-α و کورتیزول سرم در مردان تمرین کرده
پذیرفته شده برای پوستر XML
نویسندگان
1دانشگاه علوم پزشکی شیراز، مدیریت تربیت بدنی
2دانشیار فیزیولوژی ورزشی دانشگاه تربیت مدرس
3دانشگاه علوم پزشکی شیراز - مدیریت تربیت بدنی
چکیده
سایتوکاین‌ها از عوامل اصلی دستگاه ایمنی می باشند که در پاسخ به فشار به وسیله‌ی سلول‌ها و بافت‌های زیادی تولید می-شوند. باوجود ناشناخته ماندن مکانیز‌م‌های رهایش سایتوکاین‌ها، به نظر می‌رسد این گلیکوپروتئین‌ها در ورزش‌های طولانی و یا ورزش‌های با شدت بالا آزاد می‌شوند(32). TNF-یکی از سایتوکاین‌هایی است که غلظت پلاسمایی آن پس از ورزش افزایش پیدا می‌کند. فعالیت ورزشی شدید بطور قابل توجهی بر عوامل مختلف دستگاه ایمنی اثر گذاشته و باعث ایجاد تغییرات معناداری در عملکرد و توزیع عوامل دستگاه ایمنی به ویژه سایتوکاین‌ها در مدت زمان بازیافت می‌شود. . اخیراً فرض بر این گذاشته شده است که افزایش ناشی از ورزش سایتوکاین‌ها در نتیجه‌ی پاسخ ایمنی بدن به آسیب موضعی در عضلات تمرین‌کننده است.هدف از پژوهش حاضر مقایسه تاثیر دو نوع بازیافت فعال و غیر فعال بر تغییرات -TNF و کورتیزول خون مردان تمرین کرده بود. 22 دانشجوی مرد داوطلب شرکت در پژوهش با میانگین سنی 99/1±5/21 سال، میانگین توده‌ی بدنی 56/8±78/66 کیلوگرم، میانگین قد 61/7±43/175 سانتی‌متر و VO2maxبرابر با 23/6±25/42 به صورت تصادفی در دو گروه بازیافت فعال (11=n) و بازیافت فعال (11=n) تقسیم شدند. فعالیت شامل دو وهله اجرای آزمون وینگیت 30 ثانیه با 2 دقیقه استراحت بین هر وهله بود و سپس بازیافت به مدت 15 دقیقه انجام شد. بازیافت فعال به صورت 15 دقیقه پازدن با شدت 60-50 درصد حداکثر ضربان قلب بیشینه بر روی چرخ کارسنج بود. در بازیافت غیرفعال آزمودنی‌ها به مدت زمان 15 دقیقه بر روی صندلی نشستند. در سه مرحله‌ی پیش از فعالیت، بلافاصله پس از فعالیت و بلافاصله پس از بازیافت از آزمودنی‌ها خونگیری به عمل آمد. . پس از بررسی نمونه های خون و انجام آزمون فرضیه های پژوهش، نتایج نشان داد که:
1- بین اثر دو نوع بازیافت فعال و غیرفعال بر تغییرات-TNF خون مردان تمرین کرده تفاوت معنا‌داری وجود ندارد(331/0P=).
2- بین اثر دو نوع بازیافت فعال و غیرفعال بر تغییرات کورتیزول خون مردان تمرین کرده تفاوت معنا‌داری وجود ندارد. (153/0P=)
3- بین تغییرات -TNF و کورتیزول سرم پس از بازیافت فعال و غیرفعال در مردان تمرین کرده رابطه‌ی معنا داری وجود ندارد. (531/0P=).
واژه های کلیدی: بازیافت فعال، TNF-α، کورتیزول، مردان تمرین‌کرده
کلیدواژه ها