تاثیر تمرینات هوازی شاخص مقاومت به انسولین و پروفایل لیپیدی مردان دیابتی نوع 2
پذیرفته شده برای پوستر XML
نویسندگان
1باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد جهرم، دانشگاه آزاد اسلامی، جهرم، ایران
2دانشگاه شیراز
3دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم
چکیده
مقدمه: دیابت نوع 2 یکی از شایع ترین انواع دیابت بوده که مشخصه آن افزایش مزمن قند خون و اختلال متابولیسم کربوهیدرات، چربی و پروتئین می باشد. بیش از 150 میلیون نفر در جهان و نزدیک به سه میلیون نفر در ایران به آن مبتلا هستند. افزایش فشار خون بالا، هیپرلیپیدمی، افزایش گلوکز خون ناشتا و هموگلوبین گلیکوزیله موجبات ابتلا بیماران دیابتی را به اختلالات قلبی و عروقی فراهم آورده است. هدف از این پژوش تاثیر تمرینات هوازی شاخص مقاومت به انسولین و پروفایل لیپیدی مردان دیابتی نوع 2 بود.
روش شناسی: آزمودنی های تحقیق 37 مرد دیابتی بودند که به صورت داوطلبانه در دو گروه 20 نفری تمرینات هوازی با میانگین سنی 25/1±24/45 سال، 24/1 ±12/176 سانتی متر، وزن 04/1±13/87 کیلوگرم و شاخص توده بدنی 14/1±41/28 کیلوگرم بر مترمربع و 17 نفری کنترل با میانگین سنی 03/1±11/46 سال، قد 11/2±25/178 سانتی متر، وزن 06/1±01/88 کیلوگرم و شاخص توده بدنی 21/2±54/27 کیلوگرم بر مترمربع در این پژوهش شرکت کردند. تمرینات هوازی شامل دویدن به مدت 12 هفته، سه جلسه در هفته با 60 - 65 درصد ضزبان قلب بیشینه بود. تمرینات در هفته اول با 15 دقیقه آغاز و به 30 دقیقه در هفته دوازدهم رسید. برای مقایسه داده ها از t همبسته و مستقل استفاده شد.
یافته ها: نتایج نشان داد که در گروه تمرینات هوازی تغییر معناداری در گلوگز خون (01/0p=)، انسولین (026/0p=) ، شاخص مقاومت به انسولین(023/0p=)، لیپوپروتئین کم چگال(001/0p=)، لیپوپروتئین پرچگال(003/0p=)، تریگلسیرید(001/0p=) و کلسترول(001/0p=) وجود داشت که این تغییرات در گروه کنترل در گلوگز خون (54/0p=)، انسولین (87/0p=)، شاخص مقاومت به انسولین(85/0p=)، لیپوپروتئین کم چگال(86/0p=)، لیپوپروتئین پرچگال(00/1p=)، تریگلسیرید(94/0p=) و کلسترول(88/0p=) معنی دار نبود. همچنین بین دو گروه در گلوگز خون (001/0p=)، انسولین (001/0p=)، شاخص مقاومت به انسولین(001/0p=)، لیپوپروتئین کم چگال(001/0p=)، لیپوپروتئین پرچگال(001/0p=)، تریگلسیرید (001/0p=) و کلسترول(001/0p=) تفاوت معنی داری وجود داشت.
بحث و نتیجه گیری: تمرینات هوازی با کاهش وزن، بهبود در کنترل گلیسیمیک، مقاومت انسولینی، وضعیت لیپید، کاهش چربی بدن و کاهش گلوکز خون ناشتا موجب بهبود این بیماری و کاهش بیماری های قلبی و عروقی در این بیماران می گردد.
کلیدواژه ها