بررسی تاثیر یک دوره فعالیت هوازی در اختلال شناختی خفیف زنان میانسال
پذیرفته شده برای ارائه شفاهی XML
نویسندگان
1دانشگاه آزاد اهر
2دانشگاه ازاد کرج
چکیده
باتوجه به اهمیت محدوده سنی میانسالی در زنان که با نوسانات خلقی و هیجانی مرتبط با سن و جنس در گیر می باشند، عدم درمان کامل بیماری آلزایمر و برعکس امکان درمان پیش زمینه این بیماری یعنی اختلال MCI و خلاء موجود در تحقیقات در زمینه مدت زمان مشخص اجرای ورزش هوازی و تاثیر آن در درمان اختلال شناختی خفیف ،هدف اصلی تحقیق حاضر ، بررسی تاثیر یک دوره ورزش هوازی (6ماه) در درمان اختلال شناختی خفیف زنان میانسال می باشد. روش پژوهش حاضر نیمه آزمایشی با استفاده از طرح پیش آزمون – پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه مراجعین میانسال زن با تشخیص اختلال شناختی خفیف به مراکز درمان روانپزشکی شهر تبریز در سال 1393 بودند که 30 نفر از آنها به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب وبه روش تصادفی در دو گروه جایگزین شدند. افراد گروه آزمایش به مدت 6 ماه تحت تمرین هوازی با شدت %65 الی 70% قرار گرفتند. آزمون وضعیت شناختی خفیف MMSE برای ارزیابی وضعیت شناختی به همراه معاینه روان پزشک و مصاحبه روان شناس و تکمیل آزمون ذهن خوانی از طریق چشمها اجرا گردید. داده ها به شیوه تحلیل کوواریانس مورد تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان داد تفاوت بین گروه‌ها در سطح معناداری 95 درصد اطمینان معنادار می‌باشد و مقدار مجذور ایتا نشان دهنده این است که 18 درصد تغییرات نمرات اختلال‌شناختی خفیف (تفاوت گروه‌ها در پیگیری) ناشی از اجرای متغیر مستقل (تمرین هوازی) می‌باشد. فعالیت هوازی در کاهش نشانه های اختلال شناختی خفیف تاثیرگذار می باشد.
کلیدواژه ها