تاثیر هشت هفته تمرین هوازی بر ترکیب بدنی و فشارخون دختران کم توان ذهنی آموزش پذیر
پذیرفته شده برای پوستر XML
نویسندگان
1دانشجو/ دانشگاه صنعتی شاهرود
2دانشیار گروه فیزیولوژی ورزشی/ دانشگاه صنعتی شاهرود
3متخصص داخلی/ دانشکده ی علوم پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود
چکیده
مقدمه: اهمیت فعالیت بدنی و رابطه آن با کاهش بیماری‌های قلبی و عروقی به خصوص پر فشارخونی را نمی‌توان نادیده گرفت(1) و فعالیت ورزشی، یکی از روش‌های غیردارویی جهت درمان پرفشاری خون محسوب می‌شود. باتوجه به اینکه نرخ ابتلا به فشار خون بالا و چاقی در افراد کم توان ذهنی نسبت به هم نوعان سالمشان بیشتر است(2)، پژوهش حاضر قصد دارد تا تاثیر هشت هفته تمرین هوازی بر ترکیب بدنی و فشارخون دختران کم توان ذهنی آموزش پذیر گنابادی را مورد بررسی قرار دهد.
روش شناسی: جامعة تحقیق حاضر دختران کم توان ذهنی آموزش پذیری بودندکه در هیچ برنامه ورزشی منظمی طی 2 سال گذشته شرکت نداشتند. براساس معیارهای ورود و خروج در این تحقیق 22 نفر، با محدوده ی سنی 19-32 سال وارد مطالعه شدند و پس از اخذ رضایت نامه از خانواده ها و تکمیل پرسشنامه سطح فعالیت بدنی بک و پرسشنامه آمادگی برای فعالیت جسمانی PAR-Q ، به صورت تصادفی در دو گروه مساوی تمرین و کنترل قرار گرفته و اندازه گیری های اولیه از قبیل قد وزن دور کمر و فشارخون از تمامی افراد صورت گرفت و پس از هشت هفته تمرین هوازی مجددا اندازه گیری ها تکرار شد.
نتایج: هشت هفته تمرین هوازی باعث کاهش معناداری در فاکتورهای وزن(000 .=P )، BMI( P =.000)، دور کمر(000.=P)، دور باسن(0.046 =P )،WHR(P = .000) و فشار خون دیاستولیک(P=0.0040) در آزمودنی های گروه تجربی نسبت به پیش آزمون شد، ولی این تغییرات درگروه کنترل معنادار نبود. با این حال نتایج آزمونT مستقل بین دو گروه تمرین و کنترل فقط در فاکتور فشارخون دیاستولیک معنادار بود و در سایر فاکتورها با وجود کاهشی که داشت، معنادار نبود.
بحث و نتیجه گیری: نتایج این تحقیق نشان داد که یک برنامه فعالیت ورزشی منظم هوازی باعث بهبود برخی از فاکتورهای خطر قلبی عروقی در دختران کم توان ذهنی خواهد شد و به نظر می رسد که این نوع تمرین ورزشی یک روش موثر، ایمن و ارزان برای کاهش وجلوگیری از بیماریهای تشدید کننده ی مشکلات قلب و عروقی است.
کلیدواژه ها