تأثیر آموزش رفتارهای تغذیه ای به همراه فعالیت های ورزشی بر شاخص های سلامتی و حرکتی دانش آموزان دختر دارای اضافه وزن
پذیرفته شده برای پوستر XML
نویسندگان
1اداره آموزش و پرورش ناحیه 1 کرمانشاه
2عضو هیأت علمی
3مدیر تربیت بدنی
چکیده
مقدمه: شیوع چاقی و افزایش وزن در طی دهه های اخیر افزایش یافته است بطوری که امروزه اهمیت پیشگیری از بروز این بیماری بدلیل تاثیرآن بر ابعاد دیگر سلامت و نیز کیفیت زندگی غیر قابل انکار می باشد. از سوی دیگر اکثر افراد اضافه دارای اضافه وزن، اطلاعات کمی در مورد درمان و پیامدهای مرتبط با آن دارند. دیده شده است که درک بیمار می تواند نقش بسیار مهمی در ارتقای سلامت وی داشته باشد. بر این اساس، مطالعه حاضر با هدف تعیین تأثیر فعالیت های ورزشی به همراه آموزش تغذیه ای مرتبط، بر شاخص های سلامتی و حرکتی دانش آموزان دختر دارای اضافه وزن انجام گرفت.
روششناسی: پژوهش حاضر یک مطالعه کارآزمایی بالینی بوده که بر روی 40 دختر دارای اضافه وزن مدارس ابتدایی که به صورت تصادفی در چهار گروه 10 نفری آموزش- تمرین، تمرین، آموزش و شاهد قرار گرفتند، انجام شد. پس از 8 هفته تمرین و آموزش تغذیه، اطلاعات حاصل از ترکیب بدنی، ضربان قلب استراحتی، انعطاف پذیری و دوی 540متر آزمودنی ها با استفاده از آزمون های t مستقل و وابسته مورد بررسی قرار گرفت.
نتایج: نشان داد که گروه های آموزش رفتارهای تغذیه ای به همراه فعالیت های بدنی و گروه فعالیت های بدنی، کاهش معنی داری را وزن بدون چربی تجربه کردند و به جز گروه کنترل، در سایر گروه ها کاهش معنی داری در درصد چربی دانش آموزان دختر دارای اضافه وزن به ثبت رسید. همچنین محققین تنها در دو گروه رفتارهای تغذیه ای به همراه فعالیت های بدنی و گروه فعالیت های بدنی، کاهش معنی داری را زمان دوی 540 متر مشاهده کردند و نیز فقط در گروه فعالیت بدنی کاهش معنی داری در ضربان قلب استراحتی آزمودنی ها مشاهد شد. در این تحقیق انعطاف پذیری دانش آموزان بجز در گروه کنترل در بقیه گروه ها افزایش معنی داری داشت.
این مطالعه نشان داد انجام تمرینات، همراه آموزش های تغذیه ای، بهبود بیشتری در ترکیب بدنی و سلامت جسمانی افراد ایجاد می کند.
کلیدواژه ها