ارزیابی مقایسه BMD همراه با مصرف مکمل‌ها (ویتامین D و کلسیم) و تمرین ترکیبی در زنان یائسه
پذیرفته شده برای پوستر XML
نویسندگان
آموزش و پرورش
چکیده
سازگاری استخوان تحت شرایط محیطی از جمله فشارهای مکانیکی و وضعیت تغذیه، هورمونهای موضعی و سیستمیک تسهیل می‌شود. برخی‌ مطالعات ورزشی نشان می‌دهند که به دنبال تغییرات هورمونی در دوران یائسگی، حفظ توده استخوانی در زنان به مقادیر بالاتری از کلسیم و ویتامین D نیاز دارد و نقش فعالیت بدنی در این زمینه نیاز به بررسی بیشتری دارد.
روش شناسی: 40 زن یائسه سالم با میانگین سنی 5/0 85/54 سال و وزن 37/2 35/68 کیلوگرم که به طور تصادفی از بین کارمندان بازنشسته شهر کرمان انتخاب شده بودند در این تحقیق شرکت کرده و به 4 گروه مساوی تقسیم شدند. گروه اول، تمرین ترکیبی گروه دوم، تمرین ترکیبی همراه با مصرف مکمل‌ها (mg 1500 کلسیم و IU 600 ویتامین D) ، گروه سوم دوزهای ذکر شده را روزانه مصرف نمودند. (3و2)
سنجش‌سطح کلسیم و ویتامین‌D، و سنجش تراکم استخوان مورد بررسی قرار گرفت.
از آزمون کلموگروف – اسمیرنف و تحلیل واریانس یک طرفه و آزمون t وابسته آزمون تعقیبی دانت جهت بررسی متغیرهای تحقیق استفاده شد.
یافته ها: میزان کلسیم، ویتامین D، افزایش نشان داد و این افزایش معنی‌دار بود (05/0P<). میزان تراکم استخوان در تغییری نشان نداد و Tscore نیز معنی‌دار نبود (05/0P>).
نتیجه‌گیری: تمرین ترکیبی به همراه با مصرف مکمل‌ها D در یک دوره 6 ماهه اثری بر تراکم استخوان زنان یائسه نداشت.

منابع:
1-Cahceela, C., Effect of high – intensity combined training on women. Journal apply phusiology. 53(6) p. 340-346.
2-Hyanfas, P., Kang, J., Effect of combined exercise traning on bone, body balance and gait abiligy: a randomized controlled study in community dwelling elderly women . J bone mineral density, 26 (3). P. 245-259
3-Vin, T., Menghualuo, M., Growht hormone favorably effect bone turnover and bone mineral density in patients with short bowel syndrome undergoing intestinal rehabilitation. (2006). 30(6)/. P. 480-486
کلیدواژه ها