تاثیر آنزیم الکالن فسفاتاز و مکمل سازی در زنان سالمند
پذیرفته شده برای پوستر XML
نویسندگان
1آموزش و پرورش
2دانشگاه خوارزمی
چکیده
تغییرات استخوان می تواند به وسیله شاخص های بیوشیمیایی بازسازی، ارزیابی شود. آنزیم آلکالن فسسفاتاز ، یکی از این شاخص هاست که کاربرد آن در زنانی است که در معرض خطر پوکی استخوان قرار دارند ]2و1[. در این راستا نقش تمرین و دارو درمانی در شکل گیری توده استخوانی و جلوگیری از پوکی استخوان در این تحقیق بررسی می شود.
روش شناسی:
40 زن یائسه با میانگین سنی 5/ 0 85/54 سال و وزن 37/ 235/68 کیلوگرم که به طور تصادفی از بین کارمندان بازنشسته ادارات دولتی شهر کرمان انتخاب شده بودند به 41 گروه «تمرین ترکیبی»، تمرین ترکیبی همراه با مصرف دارو (mg 1500 کلسیم و IU600 ویتامین D) که به طور روزانه تجویز شده ]3[. «دارو» که دوزهای ذکر شده را روزانه مصرف نمودند و «کنترل» تقسیم شدند. تمرینات گروه های تجربی شامل تمرینات هوازی ، چابکی، با وزنه، پرش و تعادل بود. سنجش سطح کلسیم و ویتامین D، هورمون پاراتیروئید و آنزیم آلکالن فسفاتاز در فاصله 6 ماه اندازه گیری شد. از آزمون کلموگروف –اسمیرنف، تحلیل واریانس یک طرفه، آزمون T وابسته و آزمون تعقیبی توکی برای بررسی متغیرهای تحقیق استفاده شد. کلیه عملیات آماری در سطح 5٪ = و با استفاده از نرم افزار کامپیوتری 15SPSS انجام شد.
روش های تجزیه و تحلیل آماری :
برای تجزیه و تحلیل داده های تحقیق از روش های آمار توصیفی و استنباطی استفاده شد. روش های توصیفی شامل محاسبه شاخص های گرایش مرکزی میانگین ، میانه، انحراف معیار، واریانس و خطای معیار میانگین مورد استفاده قرار گرفت. برای بررسی توزیع طبیعی داده ها از آزمون کلموگروف- اسمیرنف و همچنین برای آزمون فرض ها از تحلیل واریانس یک طرفه و T وابسته و آزمون تعقیبی توکی استفاده شد. منطقه بحرانی در سطح آلفای 5٪ مورد ارزیابی قرار گرفت و کلیه عملیات آماری با استفاده از نرم افزار 15 SPSS انجام شد.
یافته ها
میزان کلسیم ، ویتامین D ، هورمون پاراتیروئید و آنزیم الکالن فسفاتاز در گروه های تجربی افزایش نشان داد و این افزایش معنی دار بود. (P<0/05)
نتیجه گیری
ارزیابی آنزیم آلکالن فسفاتاز و هورمون پاراتیروئید در حفظ توده استخوانی و تغییرات آن در زنانی که دچار پوکی استخوان هستند نقش تعیین کننده ای دارد.
Refrence:
1-Adami; S, Gatti; D, Viapiana; D (2008). Physical activity and bone turnover markers. A Cross- Sectional and a longitudinal study. Calcify tissue int.83:388-392
2-Garneo; P (2008). Biomarkers for osteoporosis management:
Utility un diagnosis, fracture risk prediction and therapy monitoring. 12 (3): 157-70
3-Vincent; M (2008). The role of vitamin D and calcium in osteoporosis management a expert voundatablediscassion. 13,5
کلیدواژه ها