مقایسه تاثیر هشت هفته تمرین دو و شنای تناوبی بر سطوح سرمی واسپین، امنتین و چربی زیرجلدی زنان پیش سالمند
پذیرفته شده برای پوستر XML
نویسندگان
دانشگاه آزاد اسلامی مشهد- گروه فیزیولوژی ورزشی
چکیده
مقدمه: کاستن از چربی های انباشته شده بی مورد در بدن یکی از ایده‌آل های افراد جامعه است و هزینه‌های بسیاری برای آن مصرف می‌شود. هدف از انجام این پژوهش مقایسه تاثیر هشت هفته دو و شنای تناوبی بر سطوح سرمی واسپین، امینتین و چربی زیر پوستی که ارتباط معناداری با نیمرخ بسیاری از عوامل مرتبط با سلامتی دارند (از قبیل حساسیت انسولینی، سطح HDL و پروتثین کیناز ها) و در طول فعالیت ورزشی دچار تغییر می شوند، می باشد.
روش شناسی: نمونه ی زنان 40 تا 55 ساله غیر ورزیده دارای اضافه وزن در سه گروه 15 نفره تمرین دوی تناوبی، شنای تناوبی و گروه کنترل قرار گرفتند. دو بار در پیش و پس آزمون نمونه گیری خونی از ورید بازویی به میزان 10 cc برای واسپین، امینتین و برای اندازه گیری ضخامت چربی زیر جلدی با استفاده از ابزار ویژه ای به نام کالیپر نقاط مشخصی از بدن گرفته شد. سپس برای تجزیه تحلیل داده ها از واریانس یک طرفه و در صورت وجود تفاوت در متغیرها از آزمون تعقیبی توکی استفاده شد.
نتایج: نتایج نشان داد بین تمرینات حاضر بر سطوح سرمی واسپین، امینتین و درصد چربی تفاوت معنی داری وجود ندارد. با این حال این تغییرات در هر یک از دو گروه تجربی برای هر متغیر معنی دار بود.
بحث و نتیجه گیری: در نتیجه می توان گفت هر دوی این تمرین ها می تواند به عنوان ابزاری جهت کاهش وزن مدنظر قرار گیرند، البته در انتخاب یکی از این دو باتوجه به شرایط فرد باید ملاحظاتی را لحاظ کرد.
کلیدواژه ها