مقایسه تراکم مواد معدنی(BMD) استخوان دست برتر و غیر برتر بازیکنان والیبال با افراد غیر ورزشکار و استاندارد جهانی
پذیرفته شده برای پوستر XML
نویسندگان
1عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور همدان
2دانشجوی ارشد
چکیده
چکیده:
هدف:اغلب بازیکنان والیبال برای ضربات یک دست برتر دارند .اعتقاد بر این است که این برتری منجر به تفاوت میزان تراکم مواد معدنی استخوان در مچ دست بیانجامد. هدف از این تحقیق عبارت است ازمقایسه تراکم مواد معدنی استخوان دست برتر و غیر برتر بازیکنان والیبال و افراد غیر ورزشکار.
روش‌شناسی: این پژوهش از نوع تحقیقات علی پس از وقوع و مقایسه‌ای است. همچنین با توجه به طول زمان از نوع مقطعی و به لحاظ استفاده از نتایج کاربردی است.نمونه‌های پژوهش 12 زن والیبالیست حرفه‌ای (میانگین ± انحراف استاندارد؛ سن:17/1±23/22 سال، وزن:67/5±40/61 کیلوگرم، و قد56/4±70/167سانتی‌متر) و 12 فرد سالم غیرورزشکار (میانگین ± انحراف استاندارد؛ سن: 74/0±40/22سال، وزن:90/3±47/58کیلوگرم، و قد77/2±13/164سانتی‌متر) بودند.از دستگاه سنجش تراکم مواد معدنی استخوان(DEXA ) ،ترازو، قد سنج و پرسشنامه سابقه ورزشی پزشکی جهت جمع آوری داده ها استفاده شد.داده ها از طریق آزمون t وابسته و t مستقل تجزیه و تحلیل شدند.
یافته‌ها : نتایج این تحقیق نشان داد تراکم مواد معدنی استخوان دست برتر بازیکنان والیبال به طور معنی داری بیشتر از دست غیر برتر آنهاست. (P˂0/05). همچنین میزان تراکم دست برتر و غیر برتر بازیکنان والیبال به طور معنی داری بیشتر از دست برتر و غیر برتر افراد غیر ورزشکار بود.
بحث: نتایج این تحقیق نشان داد که والیبال در افزایش تراکم مواد معدنی استخوان موثر بود . درگیری بیشتر دست برتر والیبالیست ها در حرکاتی از قبیل اسپک و سرویس چکشی و دفاع به بالا رفتن میزان تراکم مواد معدنی نسبت به دست غیر برتر می انجامد. همچنین به نظر می‌رسد ورزش والیبال تراکم را در بازیکنان والیبال نسبت به افراد غیر ورزشکار افزایش می دهد که این نکته در پیشگیری از پوکی استخوان اهمیت دارد.
کلیدواژه ها