تأثیر یک دوره تمرینات ورزشی ترکیبی بر سطوح استراحتی اینترفرون گاما (INF-γ) و نمره مقیاس وضعیت ناتوانی گسترده (EDSS) بیماران زن مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس (MS) با سطوح مختلف ناتوانی
پذیرفته شده برای ارائه شفاهی XML
نویسندگان
1پژوهشگر
2دانشگاه شهرکرد
3دانشجو
چکیده
مقدمه: مولتیپل اسکلروزیس یک بیماری مزمن و ناتوان‌کننده‌ی سیستم عصبی است که میلین سیستم اعصاب مرکزی (مغز و نخاع) را تخریب می‌کند(1). سایتوکاین‌ها که از عناصر مهم ایمنی هستند در آسیب شناسی بیماری بیماری مولتیپل اسکلروزیس (MS) درگیرند. واکنش‌های التهابی در MS با افزایش انواع سایتوکاین‌ها ‌همراه است(2). این که تمرینات ورزشی منظم و به طور کلی فعالیت‌های بدنی برای حفظ سلامتی و پیشگیری از بیماری بسیار مهم است، امری شناخته شده است(3). لذا هدف این پژوهش بررسی اثر 12 هفته تمرینات ترکیبی بر اینترفرون گاما و نمره مقیاس وضعیت ناتوانی گسترده زنان مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس است.
روششناسی:: روش تحقیق نیمه تجریی و از نوع کاربردی است، لذا از میان بیماران زن مراجعه ‌کننده به انجمن MS شهرستان شهرکرد، 90 نفر به عنوان نمونه براساس نمره مقیاس ناتوانی جسمانی به سه گروه (هر گروه 30 نفر) تقسیم شدند. نمره کمتر از 5/4، نمره بین5-5/6، نمره 5/6 به بالا. سپس هر گروه بطور تصادفی و مجزا به یک گروه تجربی (15 نفر) و یک گروه کنترل (15 نفر) تقسیم شدند. برنامه‌ی تمرینات برای گروه‌های آزمایش 12 هفته، هفته‌ای سه جلسه و جلسه‌ای یک ساعت بود. فاکتورهای آنتروپومتری و اینترفرون گاما بیماران قبل و بعد از تمرینات با ابزار مناسب اندازه‌گیری شد. گروه‌های تجربی 1، 2 و 3 هر کدام مداخله خاص خود را انجام دادند، در صورتی‌که گروه‌های کنترل تمرینات کششی دریافت می کردند. تجزیه و تحلیل داده‌های به دست آمده از 90 نفر از افراد مورد مطالعه، با استفاده از آمار توصیفی و تحلیل کوواریانس و t زوجی و وابسته انجام شد.
نتایج: داده‌ها عدم تغییر معنی دار در سطوح IFN پس از انجام تمرینات ترکیبی را در هر سه سطح ناتوانی نشان داد. با این حال تمرینات ترکیبی موجب تغییرات معنی‌داری در درصد چربی، توده‌ی بدن، شاخص توده‌ی بدنی و همین طور نمره ناتوانی جسمی در هر سه سطح گردید.
بحث و نتیجهگیری: انجام تمرینات توانبخشی جامع هر چند در سطوح سرمی IFN تغییری ایجاد نکرد، اما موجب تغییرات معنی‌داری در ویژگی‌های آنتروپومتری بیماران مبتلا به M.S در سطوح مختلف گردید، لذا با توجه به این نتایج، توصیه می‌شود متخصصان از این تمرینات به عنوان یک درمان مکمل در کنار درمان‌های دارویی برای بیماران MS استفاده کنند.
کلیدواژه ها