بررسی تاثیر ورزش هوازی بر فشارخون سالمندان مبتلا به پرفشاری خون
پذیرفته شده برای پوستر XML
نویسندگان
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
چکیده
مقدمه: پرفشاری خون مهمترین عامل خطر زای بیماری های قلبی عروقی در سالمندان می باشد که هزینه عوارض و مراقبت بالایی را به خود اختصاص می دهد. این پژوهش با هدف تاثیر ورزش هوازی بر فشارخون سالمندان مبتلا به پرفشاری خون عضو کانون جهاندیدگان شهر شیراز انجام شده است.
روش شناسی: پژوهش حاضر یک پژوهش شبه تجربی شاهدار می باشد. ابزار گردآوری داده ها شامل:پرسشنامه جمعیت شناسی، فرم ثبت فشارخون قبل و بعد از مداخله، دستگاه فشارسنج و گوشی پزشکی بود. جهت تعیین اعتبار پرسشنامه جمعیت شناسی و فرم ثبت فشارخون قبل و بعد از مداخله از اعتبار محتوی و صوری استفاده شد و به منظور تعیین پایایی فشارسنج جیوه ای، فشارخون 10 فرد سالم، 2بار و به فاصله 3 دقیقه اندازه گیری کرد و سپس با محاسبه ضریب همبستگی پیرسون این دو اندازه گیری(93/.r= سیستول و 95/.r= دیاستول )پایایی دستگاه تایید شد همچنین دستگاه فشار سنج قبل از استفاده توسط یک مهندس تجهیزات پزشکی کالیبره شد. در این پژوهش میزان فشارخون سالمندان دوهفته قبل و بعد از مداخله در دو گروه سالمندان با همدیگر مقایسه شده است. جامعه پژوهش شامل کلیه سالمندان 75-65 سال مبتلا به پرفشاری خون عضو کانون جهاندیدگان بودند. 92 نفر نمونه بر اساس معیارهای ورود انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه مداخله و کنترل تقسیم شدند. مداخله شامل انجام پیاده روی به مدت 4 هفته،هفته ای 3 روز، روزی 30-20 دقیقه بین ساعت 6-5 بعد از ظهر در سطح صاف همراه با حرکات موزون دست به طرف مرکز بدن (به صورتی که ساعد با بازو و تقریبا در زاویه 90 درجه قرار گیرد) و با استفاده از لباس و کفش مناسب و راحت درمحیط سرای سالمندی در حضور پژوهشگر بود. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 16 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
نتایج: نتایج نشان داد، دو گروه قبل از مداخله از نظر متغییرهای جمعیت شناسی اختلاف معنی دار نداشت (05/.P>) دو گروه همگن بودند. میانگین فشارخون سیستول و دیاستول دو گروه مداخله و کنترل قبل از مداخله اختلاف معنی دار نداشت(05/.P>)ولی بعد از مداخله اختلاف معنی داری بین دو گروه داشت. آزمون تی زوجی تفاوت معنی دار بین میانگین فشارخون سیستول و دیاستول نشان داد(001/.P<).
بحث و نتیجه گیری: یافته ها پژوهش نشان دهنده آن است که ورزش هوازی(پیاده روی) یک مداخله موثر پرستاری برای کاهش فشارخون سیستول و دیاستول در سالمندان مبتلا به پرفشاری خون است.
کلیدواژه ها