تاثیر شش هفته تمرین تایی چی چوان بر سرعت هدایت اعصاب اندام تحتانی و تعادل زنان مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس
پذیرفته شده برای ارائه شفاهی XML
نویسندگان
1دانشگاه آزاد اسلامی مشهد- گروه فیزیولوژی ورزشی
2استادیار گروه فیزیولوژی ورزشی- دانشگاه آزاد مشهد-ایران
چکیده
مقدمه: امروزه دوران سالمندی با اختلالاتی همراه می شود که عملکردهای حسی و حرکتی فرد و زندگی فعالش را تحت تاثیر قرار می دهد. هدف از این تحقیق تاثیر شش هفته تمرین تایی چی بر پارامترهای الکترونروگرافی اعصاب تحتانی و بهبودی تعادل زنان پیش سالمند می باشد.
روش شناسی: تعداد 22 زن مبتلا به بیماری MS با میانگین سنی 55-40 و دامنه ی EDSS خفیف (بین 4-1) به عنوان آزمودنی ها انتخاب شدند و در دو گروه تمرینی و کنترل قرار گرفتند. گروه تجربی طبق برنامه ی تمرینی مورد نظر، به شش هفته تمرین (هر هفته سه جلسه) و گروه کنترل به فعالیت های روزمره خود پرداختند. پارامترهای الکترونروگرافی اعصاب تحتانی مورد نظر و آزمون تعادل پویا عملکرد حرکتی یک بار قبل از تمرینات و یک بار پس از آن برای هر دو گروه اندازه گیری و ثبت شد. برای ثبت پارامترهای عصبی از دستگاه الکترونروگرام ، برای بررسی تعادل از تست عملکردی بلند شدن و رفتن زماندار (TUG) و جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون T مستقل و وابسته در سطح معنی داری (p=0.05) استفاده شد.
نتایج: نتایج افزایش قابل ملاحظه ای را فقط در سرعت هدایت عصبی سورال و کاهش زمان تاخیر انتهایی سورال و تیبیال نشان داد. مهمتر اینکه، در پس آزمون شاهد بهبود نتایج آزمون تعادل و کاهش معنادار زمان اجرای این آزمون بودیم.
بحث و نتیجه گیری: بر اساس این نتایج، می توان ویژگی های تمرینات حاضر را در جهت بهبود تعادل، به کاهش خطر افتادن بیماران نوروپاتی و توسعه ی دامنه ی حرکتی امن آنها مربوط دانست.
کلیدواژه ها