تاثیر یک دوره فعالیت بدنی منظم بر سلامت روانی زنان نجات یافته از سرطان سینه؛ با پیگیری یک ماهه
پذیرفته شده برای ارائه شفاهی XML
نویسندگان
1دانشجوی دکتری- دانشگاه ارومیه
2هیات علمی/ دانشگاه ارومیه
3دانشگاه ارومیه
چکیده
مقدمه: مواجهه با سرطان به خودی خود می تواند به عنوان یک حادثه تنش زا جنبه های مختلف سلامت فردی بیمار، از جمله سلامت جسمی، روانی و خانوادگی او را به مخاطره بیاندازد (1). سرطان سینه شایع ترین سرطان زنان می باشد که جنبه های مختلف سلامت فردی را از جمله سلامت روان به مخاطره می اندازد. این مطالعه به بررسی تاثیر یک دوره فعالیت بدنی منظم بر سلامت روانی زنان نجات یافته از سرطان سینه با پیگیری یک ماهه می پردازد (2).
روششناسی: جامعه آماری این پژوهش زنان میانسال نجات یافته از سرطان سینه در شهرستان ارومیه بودند که از این میان تعداد 30 نفر (15 نفر گروه کنترل، 15 نفر گروه تجربی) به صورت در دسترس و هدفمند انتخاب شدند. گروه تجربی به مدت 12 هفته، هر هفته 3جلسه (تمرین ایروبیک با سطح پایین) به فعالیت ورزشی پرداختند. ابزار پژوهش پرسشنامه سلامت عمومی 28 سوالی (GHQ-28) گلدبرگ و هیلر (1979) بود. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر استفاده شد.
نتایج: نتایج نشان داد اندازه گیری های نمره سلامت روانی در سه زمان تفاوت معناداری با هم دارند. به عبارتی، بین نمره های عامل (پیش آزمون، پس آزمون و پی گیری) در نشانه های سلامت روانی تفاوت معناداری بدست آمد (01/0>p).
بحث و نتیجهگیری: تقریبا اکثر شواهد علمی و یافته های پژوهشی به این نکته اشاره دارند که انجام منظم انواع فعالیت های بدنی، سبب پیشگیری از بیماری های گوناگون جسمی و روحی و روانی می شود و در سلامت و بهبود سایر اختلالات دخیل هستند. کما اینکه طبق نتایج این پژوهش نیز می توان نتیجه گرفت که برای اثربخشی فعالیت ورزشی بر سلامت روانی زنان نجات یافته از سرطان سینه باید این تمرینات به صورت منظم در برنامه روزانه این افراد طراحی و گنجانده شود.
کلیدواژه ها