اثر 6 هفته تمرین ترکیبی منتخب (مقاومتی و پایداری مرکزی) بر تعادل ایستا و پویای زنان مبتلا به سرطان پستان
پذیرفته شده برای ارائه شفاهی XML
نویسندگان
1دانشجوی دکتری پردیس بین المللی کیش دانشگاه تهران
2عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
3عضو هیئت علمی پردیس بین المللی کیش دانشگاه تهران
چکیده
مقدمه: پژوهش ها نشان داده است، سرطان پستان و درمان های ناشی از آن عوارض جانبی گوناگونی از جمله کاهش قدرت ایزومتریک عضلانی و اختلال در تعادل را ایجاد می کند. کاهش تعادل، اختلال وضعیتی، افزایش خطر سقوط و افتادن را در این افراد به همراه دارد. در مطالعات به آثار مفید فعالیت ورزشی بر بهبود عوارض ناشی از درمان سرطان پستان اشاره شده است (1). لذا هدف پژوهش حاضر بررسی اثر 6 هفته تمرین ترکیبی منتخب (مقاومتی و پایداری مرکزی) بر تعادل ایستا و پویای زنان مبتلا به سرطان پستان بود.
روش شناسی: پژوهش حاضر از نوع کارآزمایی بالینی بود. در این مطالعه 50 زن مبتلا به سرطان پستان با دامنه سنی 65-29 که همه دوره های درمانی را، حداقل 6 ماه قبل کامل کرده بودند به شکل تصادفی به یک گروه مداخله ترکیبی و یک گروه شاهد تقسیم شدند (n=25). گروه مداخله، برنامه تمرینی ترکیبی (تمرین مقاومتی با تراباند بر اساس تجویز تمرین ACSM و تمرین پایداری مرکزی با تراباند، توپ پزشکی و وزن خود فرد و مختص گروه بیمار مبتلا به سرطان پستان) را به مدت 6 هفته (سه جلسه در هفته) اجرا کردند. گروه شاهد در طول دوره تمرین فعالیت های عادی روزانه خود را داشتند. برای ارزیابی تعادل ایستا از آزمون های میدانی ایستادن روی یک پا (SL) و سیستم شمارش تعداد خطای تعادل (BESS) و تعادل پویا از آزمون های گام برداری در مربع (FSST) و زمان برخاستن و نشستن (TUG) قبل و بعد از مداخله در هر دو گروه مداخله و شاهد استفاده شد. تحلیل داده ها با استفاده از آزمون های آماری ANCOVA انجام شد (α≤0.05).
نتایج: شش هفته تمرین ترکیبی (مقاومتی و پایداری مرکزی) بر تعادل پویا زنان مبتلا به سرطان پستان در آزمون های FSST (94/8F=، 005/0P=) و TUG (92/3F=، 05/0P=) اثر معنادار داشت. با این حال، اثر معنادار تمرین ترکیبی در آزمون های SL (99/0F=، 123/0P=) و BESS (89/1F=، 014/0P=) بر تعادل ایستا مشاهده نشد.
بحث و نتیجه گیری: در کل، تمرین ترکیبی با تراباند و توپ پزشکی می‌تواند برای بهبود تعادل پویای زنان مبتلا به سرطان پستان مفید باشد. با این حال، تمرینات ترکیبی بر تعادل ایستای این بیماران اثر ندارد.
کلیدواژه ها