تاثیر یک دروه تمرین تناوبی استقامتی بر سطوح آنزیم پاراکسوناز-١ و نیمرخ لیپیدی در دختران دارای اضافه وزن و چاق
پذیرفته شده برای ارائه شفاهی XML
نویسندگان
1هیات علمی/دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
2دانشجوی کارشنای ارشد/دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
چکیده
چکیده
مقدمه: آنزیم پاراکسوناز-1 یکی از مهمترین آنزیم های حذف کننده ی رادیکال های آزاد و از محافظ های اصلی لیپوپروتئین در برابر ترکیبات اکسید کننده می باشد و به همراه شاخص های لیپیدی از موارد تشخیصی مناسب برای پیشگیری از چاقی و بیماری های قلبی- عروقی می باشد. هدف این مطالعه بررسی تاثیر هشت هفته تمرینات طناب زنی بر سطوح آنزیم پاراکسوناز-١(PON1) و نیم رخ لیپیدی در دختران دارای اضافه وزن و چاق می باشد.
روش شناسی: در این مطالعه نیمه تجربی،20 دختر دارای اضافه وزن و چاق (میانگین سن.6/2±8/21سال، وزن6/4±6/70کیلوگرم و شاخص توده بدنی 36/4 ±41/28کیلوگرم بر متر مربع) از بین افراد واجد شرایط بطور تصادفی ساده انتخاب و در دو گروه تجربی (10 نفر) و کنترل ( 10 نفر) قرار گرفتند. پروتکل تمرین به مدت 8 هفته، 4 روز در هفته 45 دقیقه در هر جلسه اجرا شد. برخی شاخص های آنتروپومتریک آزمودنیها شامل قد و وزن، شاخص توده بدن ، درصد چربی و حداکثر اکسیژن مصرفی در قبل و بعد تمرین اندازه گیری شد. نمونه های خونی جهت ارزیابی سطوح آنزیم پاراکسوناز-1 و نیم رخ لیپیدی در قبل و بعد از تمرین گرفته شد. برای تجزیه وتحلیل داده ها از روش های آماری تی همبسته و تحلیل واریانس یک راهه در سطح معنی داری 05/0>p استفاده شد.
یافته ها: نتایج نشان داد بعد از مداخله تمرین، مقادیر پلاسمائی آنزیم پاراکسوناز و HDL افزایش معنادار و مقادیر کلسترول تام، LDL و تری گلیسرید کاهش معنادار داشت شد (05/0>p).
بحث و نتیجه گیری: با توجه به نتایج حاصله، می توان انجام تمرین طناب زنی را بعنوان یک فعالیت هوازی در جهت کنترل چربی های خون، ترکیب بدن و جلوگیری از بیماری های ناشی از چاقی از جمله بیماری های قلبی عروقی برای احاد جامعه توصیه نمود
کلیدواژه ها