آثار هشت هفته تمرین استقامتی و مقاومتی همراه با مکمل‌سازی عصاره سیر بر برخی ریسک فاکتورهای بیماری سرخرگ کرونری در رت‌های نر ویستار مبتلا به سندروم متابولیک
پذیرفته شده برای ارائه شفاهی XML
نویسندگان
چکیده
مقدمه: سندروم متابولیک خطر ابتلا به بیماری‌های قلبی- عروق را افزایش می‌دهد (۱). تحقیق حاضر به منظور بررسی و مقایسه‌ی آثار هشت هفته‌ تمرین استقامتی، مقاومتی و مکمل‌سازی عصاره‌ی سیر بر هموسیستئین، لیپوپروتئین (a) و hs-CRP در رت‌های نر ویستار مبتلا به سندروم متابولیک انجام شد.
روش‌شناسی: 48 سر موش‌ صحرایی مبتلا به سندروم متابولیک (12 هفته‌ای با دامنه‌ی وزنی ۶۷/۱۳±۹۴/3۳۱ گرم) در شش گروه تصادفی همگن شده‌، گروه کنترل (8 سر)، تمرین استقامتی (ET) (8 سر)، تمرین مقاومتی (RT) (8 سر)، تمرین استقامتی + عصاره سیر (8 سر)، تمرین مقاومتی + عصاره سیر (8 سر) و عصاره سیر (500 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن) تقسیم شدند. پس از آشناسازی موش‌های صحرایی مبتلا به سندروم متابولیک، هشت هفته (سه جلسه در هفته) در یک قرارداد ورزشی (استقامتی و مقاومتی) با و بدون مصرف عصاره‌ سیر (500 میلی‌گرم به ازای هرکیلوگرم وزن بدن) قرار گرفتند. میانگین و انحراف استاندارد داده‌ها با استفاده از آزمون کروسکال والیس - برای بررسی دقیق‌تر از آزمون تعقیبی ویژه کروسکال والیس مقایسه دوتایی در سطح معنی‌داری پنج درصد بررسی شدند.
نتایج: نتایج حاکی است که تمرین استقامتی، تمرین مقاومتی، عصاره سیر، تمرین استقامتی + عصاره سیر و تمرین مقاومتی + عصاره سیر سبب کاهش معنی‌دار hs-CRP شد (05/0P<). به علاوه، دامنه‌ی کاهش لیپوپروتئین (a) در هیچ یک از گروه‌ها نسبت به گروه کنترل تفاوت معنی‌داری نشان ندادند (05/0P>). دامنه‌ی کاهش هموسیستئین نیز در گروه استقامتی، تمرین استقامتی+ عصاره سیر و تمرینمقاومتی+ عصاره سیر نسبت به گروه کنترل معنی‌دار بود (05/0P<).
بحث و نتیجه‌گیری: بر اساس یافته‌های تحقیق حاضر می‌توان نتیجه گرفت که تمرین استقامتی و تمرین مقاومتی با و بدون مصرف عصاره سیر می‌تواند از تغییرات نامطلوب پروتئین واکنشگر-C با حساسیت بالا ، هموسیستئین و لیپوپروتئین (a) جلوگیری کند و مانع از بیماری سرخرگ کرونری شود.
کلیدواژه ها