تاثیر تمرینات ایزومتریک هندگریپ بر میزان مقاومت عروق محیطی و فشار خون در زنان مبتلا به پرفشارخونی
پذیرفته شده برای پوستر XML
نویسندگان
11. کارشناس ارشد، بخش تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران.
2دانشیار، بخش تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران.
3دانشیار، بخش کاردیولوژی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران
4دانشیار، بخش رادیولوژی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران
5دانشگاه واحد تهران مرکز
چکیده
مقدمه: : محققین ‌‌‌در بسیاری ‌از ‌مطالعات، دومین عامل خطرزا و شایع در بروز بیماری‌های عروق کرونری قلب (CAD) و انفارکتوس قلبی را پس از سیگار کشیدن، عارضه پرفشار خونی می‌دانند. مقاومت عروق محیطی، یکی از عوامل مؤثر در فشارخون می‌باشد؛ بنابراین هر عاملی که باعث تغییر در هر یک از این متغیرها شود، می‌تواند فشارخون را نیز تحت تأثیر قرار دهد. فعالیت بدنی منجر به تسریع جریان خون، تقویت عضله قلب و همچنین بهبود عملکرد قلبی می-شود . فعالیت‌های ورزشی مختلف از طریق نوع انقباضات ایجاد کننده در عضلات (انقباض ایزومتریک یا ایزوتونیک) ممکن است فشار خون را به طور موضعی در عروق خونی همان عضله و یا به طور عمومی در بدن تحت تأثیر قرار دهند. محققان بیان کردند تمرینات ایزومتریک موجب ایجاد یک رفلکس افزایش دهنده فشارخون می‌شود که این امر متناسب با شدت انقباضات در گروه عضلات درگیر می‌باشد. هدف از انجام این تحقیق، بررسی تأثیر ۴ هفته فعالیت ایزومتریک هندگریپ بر میزان تغییرات مقاومت عروقی و فشار خون در بیماران مبتلا به پرفشار خونی بود.
روششناسی: ۱۴ زن میانسال با دامنه سنی ۴۰-۵۵ سال انتخاب شدند. برنامه تمرینی شامل ۴ دوره ۲ دقیقه‌ای آزمون ایزومتریک هندگریپ با ۱ دقیقه استراحت بین هر دوره بود که ۳ روز در هفته و به مدت ۴ هفته به طول انجامید. ارزیابی داده‌ها با استفاده از آزمون t وابسته انجام شد.
نتایج: تغییرات معناداری در میزان فشارخون سیستولیک (006/0p=) دیاستولیک (001/0p=) پس از 4 هفته تمرین مشاهده شد اما تفاوت معناداری در میزان مقاومت عروقی (66/0p=) مشاهده نشد.
بحث و نتیجهگیری نتایج این پژوهش نشان داد فعالیت ورزشی ایزومتریک هندگریپ می‌تواند سبب کاهش فشار خون در بیماران مبتلا به پرفشار خونی شود. همچنین مشخص گردید کاهش فشار خون، همیشه همراه با کاهش مقاومت عروقی نیست و ممکن است عوامل مؤثر دیگری در این زمینه نقش داشته باشند.
کلیدواژه ها