تمرینات یوگا و کیفیت زندگی زنان مبتلا به کمر درد
پذیرفته شده برای پوستر XML
نویسندگان
1عضوهیئت علمی/ دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
2مربی/شرکت اب وفاضلاب س-ب
3عضو هیئت علمی / علوم پزشکی زاهدان
چکیده
مقدمه
کمردرد یکی از شایع ترین اختلالات اسکلتی عضلانی و به عنوان یکی از زمینه های کُنش بینابینی جسم و روان، است. در بسیاری از موارد، علت کمردرد روان تنی است. اضطراب، افسردگی، سوءمصرف مواد و اختلالات شخصیت، شایعترین موارد همراه با کمردرد عنوان شده اند(1). لذا هدف این مطالعه بررسی اثرات تمرینات یوگا بر سطح کیفیت زندگی زنان مبتلا به کمر درد مزمن غیر اختصاصی است .

روش شناسی
این تحقیق از نوع کارآزمایی بالینی است . روش نمونه گیری به صورت هدفمند انجام شد و 24 آزمودنی با تشخیص پزشک متخصص، با دامنه سنی 40 تا 55 سال انتخاب شدند، و پرسشنامه سطح کیفیت زندگی SF – 36 را درمرحله پیش آزمون تکمیل کردند و سپس به صورت تصادفی به دو گروه آزمون وگروه کنترل هریک 12 نفر تقسیم شدند.گروه آزمون به مدت 8 هفته و سه جلسه تمرین در هفته و هر جلسه به مدت 60 تا 90 دقیقه ،تمرینات یوگا را انجام دادند، و گروه کنترل هیچ گونه فعالیت ورزشی نداشتند.پس از 8 هفته ،پس آزمون انجام شد و مجددا پرسش نامه سطح کیفیت زندگی SF – 36 توسط آزمودنی ها تکمیل گردید. در آمار توصیفی ازشاخص های گرایش مرکزی وشاخص های پراکندگی و برای مقایسه میانگین نمره قبل و بعد همه متغیرها از Paired T-test و جهت مقایسه اختلافات در دوگروه ازآزمون T-testاستفاده شد. آزمون های آماری در سطح اطمینان 95 درصد(5٪p<) انجام شد.
نتایج جدول1: نتایج آزمون تی مستقل کیفیت زندگی برای بررسی تغییرات بین گروهی
متغیر تست لون برای برابری واریانس اختلاف میانگین درجه آزادی مقدار t سطح معنی‌داری
F P
کیفیت زندگی 09/0 771/0 8/9 22 82/3 001/0
بر اساس نتایج حاصله از جدول1، آموزش یوگای برنامه ریزی شده بر بهبود کیفیت زندگی زنان شاغل مبتلا به کمردرد مزمن غیراختصاصی تأثیر معنی داری داشته است (82/3 =t ، 001/0 =P).
بحث و.نتیجه گیری نتایج حاکی است که انجام حرکات ورزشی یوگا سبب بهبود کیفیت زندگی زنان شاغل مبتلا به کمر درد مزمن غیر اختصاصی می شود براین اساس تمرینات منظم یوگا به عنوان یک رویکرد مناسب در بهبود کیفیت زندگی بیماران مبتلا به کمر درد مزمن پیشنهادمی شود.
کلیدواژه ها