بررسی دلایل گرایش به ورزش های نو ظهور و هیجانی و تاثیر آن بر بهبود اختلالات روانی و رفتاری نوجوانان
پذیرفته شده برای پوستر XML
نویسندگان
1دانشجوی کارشناس ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه ازاد اسلامی واحد مشهد،
2دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
3عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد.
4مدرس دانشگاه آزاد واحد بیرجند
چکیده
مقدمه و هدف: ورزش شامل فعالیت افراد با یک منظور و در محیطی متفاوت از محیط روزانه برای مسابقه، لذت بردن، برای کسب برتری، برای پیشرفت مهارت یا ترکیبی از تعدادی از این هاست. در پایان دوره نوجوانی باید افراد را به تفریحات سالم و ورزش تشویق کرد. جامعه شناسان و روان شناسان به ابعاد گوناگون اختلالات رفتاری پرداخته اند تا به شناسایی علل و عوامل، زمینه ها و پیامدهای آن دست یابند و در نتیجه راهکارها و شیوه های مقابله با این اختلالات را تدوین نمایند. هیلگارد و اتکینسون (2002)، در تحقیقی عوامل موثر بر پرخاشگری و اختلالات رفتاری کودکان و نوجوانان را در 6 عامل خانواده، جنسیت، سن، رسانه ها، بازی های ویدیویی و رایانه ای و سلیقه کودکان، شناسایی کردند و برای بهبود اختلالات رفتاری مانند پرخاشگری راهکارهایی نظیر آموزش مهارت اجتماعی، بالا بردن هوش هیجانی و غنی کردن اوقات فراغت و گرایش به ورزش و تنوع ورزشی را پیشنهاد دادند. لذا هدف از تحقیق حاضر بررسی دلایل گرایش به ورزش های نوظهور و هیجانی و تاثیر آن بر بهبود اختلالات روانی و رفتاری نوجوانان می باشد.
روش شناسی: تحقیق حاضر به لحاظ هدف از نوع کاربردی و به لحاظ روش توصیفی همبستگی و به لحاظ نوع جستجوی داده ها کمی و کیفی می باشد. 250 نفر به عنوان نمونه از نوجوانان علاقه مند به ورزش های جدید و هیجان انگیز به پرسشنامه محقق ساخته اثر ورزش ها بر اختلالات روانی و رفتاری به صورت داوطلبانه و تصادفی پاسخ دادند. بعد از تایید روایی صوری و محتوایی، پایایی ابزار در سطح بالایی با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ 89/0 بدست آمد. در این تحقیق از روش های آماری توصیفی و استنباطی و نرم افزار SPSS استفاده شد.
نتایج: یافته ها نشان داد که عوامل موثر گرایش نوجوانان به ورزش های نوظهور به ترتیب اولویت شامل نوع لباس پوشیدن و موسیقی خاص مورد استفاده و الفاظ و ژست های مختص به این ورزش ها می باشد. همچنین یافته ها نشان داد که گرایش به این ورزش ها بر بهبود اختلالات رفتاری نوجوانان موثر است و موجب کاهش و بهبود این اختلالات می شود.
بحث و نتیجه گیری: با توجه به یافته ها می توان گفت که نوجوانان مبتلا به اختلالات رفتاری غالبا در بزرگسالی با ارتکاب رفتارهای ناهنجار، اعمال خلاف قوانین و تجاوز به حقوق دیگران و حاکمیت موجب اختلال در نظم اجتماعی می شوند و هزینه های زیادی را به جامعه تحمیل می نمایند. بنابراین با توجه به شناخت گرایش و علاقه نوجوانان به ورزش و سایر فعالیت های فراغتی می توان از این مشکلات جلوگیری کرد و نسلی سالم را برای آینده جامعه هدایت و تربیت کرد.
کلیدواژه ها