تاثیر تمرینات آمادگی جسمانی  در آب بر هورمون پرولاکتین و ترکیب بدن در زنان دارای سندروم تخمدان پلی کیستیک
پذیرفته شده برای پوستر XML
نویسندگان
1دانشجوی دانشگاه یزد
2هیت علمی دانشگاه تربیت مدرس
چکیده
مقدمه: اختلال سندروم تخمدان پلی کیستیک شایع ترین بیماری آندوکوینولوژی و اخـتلال عملکـردی تخمـدان زنان است که حدود ٨ تـا ١٢ درصـد آنـان را گرفتـار مــی ســازد (۱). ایــن بیمــاری ترشــح بــیش از حــد آنـــدروژن هـــای تخمـــدانی و طیـــف نـــاهمگونی از علایم مثل هیرسوتیسم، آکنه، الیگومنوره یـا آمنـوره، عدم تخمک گذاری و حتی نازایی را بـه همـراه دارد (٢). همچنین این بیمـاری اغلـب بـا اختلالات هورمونی مثل افزایش مقادیر پرولاکتین و آندروژن هـا ی سـرم از قبیـل تـستوسترون ارتبـاط دارد. تغییر سبک زندگی و فعالیت بدنی منظم راهکاری موثر برای درمان سندروم تخمدان پلی کیستیک است (۳). هدف این مطالعه بررسی تاثیر شش هفته فعالیت ورزشی هوازی در آب بر ترکیب بدن و شاخص هورمونی پرولاکتین در زنان مبتلا به سندروم  تخمدان پلی کیستیک بود.

روش بررسی:در این مطالعه کار آزمایی بالینی 20 بیمار با (نمایه توده بدنی بیشتر از 25 کیلو گرم بر متر مربع) مبتلا به سندروم تخمدان پلی کیستیک انتخاب شدند. افراد بطور تصادفی به گروه های مساوی کنترل و مداخله تقسیم شدند. افراد گروه مداخه به مدت 6 هفته 3 جلسه در هفته تمرینات آمادگی جسمانی در آب شامل تمرینات مقاومتی ،ایروبیک و انعطاف پذیری در آب را انجام دادند. قبل و بعد از مطالعه شاخص نسبت کمر به لگن و هورمون پرولاکتین اندازه گیری شد. از آزمون آماری تحلیل کوواریانس برای تجزیه و تحلیل نتایج پژوهش استفاده شد.

یافته ها:نتایج پژوهش حاضر نشان دهنده کاهش معنی دار نسبت دور کمر به باسن به دنبال تمرین هوازی در آب بوده است (P<0/05).اما تغییری در هورمون پرولاکتین به دنبال تمرین در آب مشاهده نشده است.(P>0/05)

بحث و نتیجه گیری:این یافته ها پیشنهاد می کنند که تمرین های هوازی در آب از راه اثر گذاری بر برخی از متغیرهای بدنی و نیز بهبود وضعیت متابولیکی ممکن است عوارض و اختلالات متابولیکی همراه با سندروم تخمدان پلی کیستیک را بهبود بخشند. از سوی دیگر این تمرینات با این مدت زمان و شدت نتواسته است تغییرات معناداری در هورمون پرولاکتین ایجاد کند.
کلیدواژه ها