تاثیر شش هفته ماساژ بر روی تعادل ، خستگی و کیفیت زندگی زنان مبتلا به ام اس
پذیرفته شده برای پوستر XML
نویسندگان
کارشناسی ارشد آسیب شناسی و حرکات اصلاحی
چکیده
چکیده :
زمینه و هدف : ام اس بیماری مزمن و ناتوان کننده سیستم عصبی است که میلین سیستم اعصاب مرکزی (مغز و نخاع) را تخریب می کند. استفاده از روش های غیر دارویی که بتواند به عنوان مکمل درمان استفاده شود. می تواند کمک بالقوهای به این بیماران باشد. هدف از تحقیق حاضر تاثیر شش هفته ماساژ بر تعادل ، خستگی و کیفیت زندگی در بیماران ام اس بود.
روش بررسی : جامعه آماری پژوهش حاضر را کلیه افراد دارای بیماری ام اس 20 تا 50 سال شهر شیراز تشکیل داده اند . نمونه تحقیق تعداد 17 نفر بودند که در نهایت به دو گروه تجربی (9نفر) و کنترل (8نفر) تقسیم شدند. برای جمع آوری اطلاعات مربوط به متغیرهای این تحقیق از مقیاس تعادلی برگ ، مقیاس کیفیت زندگی (MSQOL-54) و مقیاس سنجش شدت خستگی (FFS) استفاده شد. جهت تجزیه و تحلیل آماری از امار توصیفی و برای آزمون فرضیه های تحقیق از آزمون t وابسته برای مقایسه پیش آزمون و پس آزمون و هم چنین برای مقایسه نتایج دو گروه کنترل و تجربی از آزمون آماری t مستقل استفاده شد.
یافته ها : یافته های تحقیق نشان داد شش هفته ماساژ بر میزان تعادل و خستگی بیماران ام اس تاثیری معناداری داشت . در متغیر کیفیت زندگی نیز نتایج نشان داد بر بعد سلامت جسمانی تاثیر معنادار نبود اما بر بعد سلامت روانی تاثیر معنادار بود.
نتیجه گیری: ماساژ میتواند به عنوان یک روش درمانی کم هزینه و کم خطر برای بیماران ام اس در نظر گرفته شود.
کلیدواژه ها