مقایسه تاثیر رقابت رسمی بسکتبال بر تغییرات ایمونوگلبولین بزاقیA، پروتئین تام، کورتیزول و تستوسترون بزاقی مردان نخبه و غیر نخبه
پذیرفته شده برای پوستر XML
نویسندگان
1دانشگاه فروسی مشهد
2استاد فیزیولوژی دانشگاه فردوسی مشهد
چکیده
چکیده :
سابقه و هدف: هدف از این پژوهش مقایسه تاثیر رقابت رسمی بسکتبال بر تغییرات ایمونوگلبولین بزاقیA، پروتئین تام، کورتیزول و تستوسترون بزاقی مردان جوان نخبه و غیر نخبه بود.
مواد و روش ها: در این مطالعه نیمه تجربی 30 مرد بسکتبالیست نخبه و غیر نخبه به روش نمونه گیری در دسترس و هدفمند انتخاب شدند. آزمودنی ها به دو گروه نخبه (15 نفر از بازیکنان منتخب که به عنوان نفرات اصلی در مسابقات لیگ حضور فعالی داشتند) و غیرنخبه (15 نفر از بازیکنان بسکتبال عادی که تجربه شرکت در مسابقات رسمی ندارند ولی به صورت نامنظم در برنامه های تمرینی شرکت می نمایند) تقسیم شدند. نمونه های بزاقی برای تعیین سطوح غلظت ایمونوگلوبولین A و پروتئین تام بزاقی، کورتیزول، تستوسترون قبل از بازی، بلافاصله بعد از نیمه اول و بلافاصله بعد از نیمه دوم جمع آوری شد. داده ها با استفاده از آزمون اندازه های تکراری برای مقایسه میانگین های درون گروهی و بین گروهی استفاده شد. نتایج در سطح معنی داری 05/0>p تجزیه و تحلیل شدند.
یافته‌ها: نتایج نشان داد بین تغییرات غلظت ایمونوگلبولین بزاقی A، پروتئین تام، کورتیزول، تستوسترون، قبل، حین و بلافاصله پس از رقابت رسمی بسکتبال مردان نخبه تفاوت معنی دار وجود دارد. بین تغییرات غلظت پروتئین تام بزاقی، کورتیزول، قبل، حین و بلافاصله پس از رقابت رسمی بسکتبال مردان غیرنخبه تفاوت وجود دارد. اما بین تغییرات غلظت ایمونوگلبولین بزاقیA، تستوسترون قبل، حین و بلافاصله پس از رقابت رسمی بسکتبال مردان غیرنخبه تفاوت وجود ندارد. بین تغییرات غلظت ایمونوگلبولین بزاقی A، پروتئین تام، کورتیزول و تستوسترون قبل، حین و بلافاصله پس از رقابت رسمی بسکتبال مردان نخبه و غیرنخبه تفاوت وجود دارد.
نتیجه گیری: یک جلسه رقابت رسمی بسکتبال از طریق کاهش معنی دار غلظت ایمونوگلبولین بزاقی A و افزایش معنی دار پروتئین تام، کورتیزول و تستوسترون قبل، حین و بلافاصله پس از رقابت رسمی بسکتبال مردان نخبه و غیرنخبه می تواند احتمالاً در افزایش یافتن بیماری های مجاری تنفسی فوقانی نقش موثر داشته باشد.
در مجموع می توان نتیجه گرفت که یک جلسه رقابت رسمی بسکتبال در بازیکنان مرد نخبه بسکتبالیست ممکن است سبب تضعیف سیستم ایمنی بدن بگردد. بنابراین، به مربیان و پزشکان ورزشی پیشنهاد می شود به هنگام طراحی تمرینات شدید و طاقت فرسا تدابیر لازم برای تقویت سیستم ایمنی در نظر بگیرند.
کلیدواژه ها