تاثیر هشت هفته تمرین ورزش در آب بر (HDL و غلظت قند خون) مردان دیابتی نوع II
پذیرفته شده برای پوستر XML
نویسندگان
دانشجو
چکیده
مقدمه: امروزه به دلیل زندگی ماشینی و کم تحرک شدن انسانها خطر ابتلا به چاقی و اضافه وزن رو به افزایش است، از طرفی افزایش وزن احتمال بروز دیابت را نیز افزایش می دهد. در تحقیقات مشاهده شده که فعالیت بدنی می تواند در پیشگیری کاهش دیابت نوع II مفید باشد ورزش در آب از جمله تمرینات مفید و کم خطری است که می تواند برای جلوگیری از این بیماری موثر واقع شود. از این رو هدف مطالعه حاضر تعیین تاثیر یک دوره برنامه ورزش در آب بر میزان(HDL و غلظت قند خون) مردان دیابتی شهرستان دامغان بود.
روش شناسی: در این تحقیق از بین 50 نفر ثبت نام کننده برای کلاس ورزش در آب 36 نفر دارای دیابت نوع2، که دامنه ی سنی آنها 45 تا 71 سال، با BMI برابر یا بزرگتر از 32، بدون هیچ برنامه ورزشی منظمی بودند. که به صورت تصادفی به دو گروه 18 نفری کنترل و تجربی تقسیم شدند. برنامه تمرینی آنها شامل 8 هفته، که هر هفته 3 جلسه و هر جلسه بمدت 70 دقیقه فعالیت بود. فشار تمرین در جلسه اول با 35 درصد ضربان قلب بیشینه شروع و به تدریج در هفته آخر به 70 درصد ضربا قلب بیشینه افزایش یافت. در روز قبل از اولین جلسه تمرین در ساعت 8 صبح به صورت ناشدا از آزمودنی ها 10 میلی لیتر خون وریدی از رگ آنتی کیوتبیال گرفته شد که مبنایPRE TEST قرار داده شد. و در روز بعد از آخرین جلسه تمرین با همان شرایط قبل(PRE TEST) POST TEST انجام شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون t همبسته برای ارزیابی تغییرات درون گروهی با سطح معنا داری (p<0.05) استفاده شد.
نتایج: یافته های پژوهش نشان داد 8 هفته تمرین ورزش در آب موجب افزایش معنا داری در غلظت
HDL (pre: 296.9 + 48.65 post:401.2 + 40.21) (P=0.01)
و کاهش معنا داری در غلظت قند خون (pre:179.5 + 73.6 post:110.17 + 46.6) (P=0.03 ) دارد.
نتیجه گیری: به نظر می رسد 8 هفته ورزش در آب می تواند باعث افزایش غلظت HDL و کاهش غلظت قند خون شود که می تواند برای سلامت مخصوصا مردان دیابتی نوع II مفید باشد. نتایج پژوهش ما با نتایج اسمیت و همکاران(2004)، سون و همکاران(2005)، داووتو گلو و همکاران(2009) همسو و با نتایج چویون و همکاران(2003)، سو و همکاران(2007)، مخالف است.
کلیدواژه ها