بررسی رابطه فشار خون و چگونگی توزیع پلی‌مورفیسم rs4646994ژنACE در ورزشکاران نخبه ایرانی
پذیرفته شده برای پوستر XML
نویسندگان
1دانشجو
2هییت علمی
چکیده
مقدمه: فشارخون بالا از مهم‌ترین عوامل خطرزا برای بیماری‌های قلبی-‌عروقی، سکته‌های مغزی و بیماری‌های کلیوی است.آنزیم‌مبدل آنژیوتانسین(ACE)، اگزوپپتیدازی است که باعث تبدیل آنژیوتانسینΙ به آنژیوتانسینΙΙ، انقباض عروق و ترشح آلدسترون گردیده و نقش مهمّی در تنظیم فشارخون بازی می‌کند؛ بطوری که افزایش پرفشارخونی با افزایش فعالیت آنزیم مشخص می‌شود(1). تحقیقات گذشته از تاثیر تمرینات ورزشی بر مهار پرفشار خونی حکایت دارد؛ اما مرگ ناگهانی‌‌ 1049 نفر از ورزشکاران در مسابقات در طی سال‌های 2006-1980 میلادی ناشی از بیماری‌های قلبی—عروقی بود (2)هدف پژوهش حاضر را چگونگی توزیع پلی‌مورفیسمrs4646994 ژنACE(I/D) و بررسی ارتباط آن با فشار خون در ورزشکاران حرفه‌ای قرار داد.
روش‌ شناسی: 129 ورزشکار نخبه و‌129 ورزشکار آماتور به‌همراه129 نفر گروه‌کنترل غیر ورزشکار از استان اصفهان بطور داوطلبانه نمونه‌ بررسی را تشکیل‌داده و نمونه‌های خونی از آنها جمع‌آوری‌گردید. شیوع پلی‌مورفیسم‌های(I/D) توسط تکنیک واکنش زنجیره‌ای‌پلی‌مراز(PCR-RFLP) بررسی‌شد(3). فشار خون نیز توسط پزشک و بوسیله فشار‌سنج جیوه‌ای ALPK2 اندازه‌گیری‌شد. برای تجزیه‌و‌تحلیل داده‌ها از نرم‌افزارSPSS و از روش آنوا و ضریب همبستگی پیرسون استفاده-شد و سطح معنی‌داری در سطح‌05/0>P تعیین‌گردید.
نتایج: یافته‌ها نشان‌داد در بررسیِ توزیع ژنوتیپ‌ها؛ گروه‌حرفه‌ای در ژنوتیپDD‌(%63) بطور معناداری بیشتر از گروه غیر ورزشکار(%41) و گروه آماتور(%7/14) بود(به‌ترتیب:0/004>P و‌0/011>P)، در این گروه فشار خون در ژنوتیپ‌DD بطور معناداری بیشتر از سایر ژنوتیپ‌ها بود‌(000/0P=، 14/32F=) و ژنوتیپ‌DD رابطه مستقیم و معنادار با فشار خون داشت (0005/0P=، 661/0r =).
بحث‌و‌نتیجه‌گیری: ژنوتیپDD ژنACE بطور معناداری در کاراته‌کاران حرفه‌ای بیشتر از کاراته‌کاران آماتور و غیرورزشکاران بود که رابطه مستقیم و معنادار با فشار خون داشته و از طریق مکانیسم احتمالی RAS، احتمال ابتلای آنها به بیماری‌های قلبی-‌عروقی را تشدید و لزوم برنامه‌های نظارتی بالاتر (همچون ECG، و ...) در ورزشکاران‌حرفه‌ای را خاطرنشان ساخت.
کلیدواژه ها