تغییرات غیر یکنواخت الگوی فعالیت عصبی- عضلانی در نواحی مختلف عضله چهار سر ران در بیماران مبتلا به دیابت نوع ۲
پذیرفته شده برای پوستر XML
نویسندگان
دانشگاه بجنورد
چکیده
مقدمه: تغییرات کنترل حرکتی در بیماران دیابتی نوع ۲ که بواسطه آسیب به عصب حرکتی ایجاد میشود از جمله عوامل مهم ضعف عضلانی ،گرفتگی عضله و ناتوانی در اجرای حرکات سریع می باشد) ۱. ( ویژگیهای مورفولوژیکی، ساختاری و فیزیولوژیکی عضله چهار سر ران در نواحی مختلف این عضله یکسان نیست ) ۲ (و بنابراین ممکن است پاسخ های عصبی عضلانی متفاوتی را ایجاد کند. بنابراین هدف از تحقیق حاضر بررسی فعا لیت عصبی عضلانی نواحی مختلف عضله چهار سر ران در طی انقباض استقامتی زیر بیشنه میباشد.

روش شناسی: پانزده نفر بیمار مرد مبتلا به بیماری دیابت نوع ۲ با میانگین دامنه سنی ( ۸/ ۴±۴۲ ) وزن (۶/۳± ۸۲) و قد (۳/۴ ±۷۸ / ۱ ) در این مطالعه شرکت کردند. سیگنالهای االکترومیوگرافی سطحی با استفاده از ۶ الکترود خطی ۸ کاناله در طی انقباض استقامتی زیربیشینه در سطح ۵۰٪ حداکثر انقباض ارادی تا لحظه شکست انقباض ارادی ثبت گردیدند. الکترود ها در حد فاصل ۱۰٪ (انتهای) ۲۰٪ (میانی ) و ۳۰٪ (فوقانی) بین ستیغ خاصره و لبه خارجی و داخلی کشکک بترتیب بر روی عضله پهن خارجی و داخلی زیر نقطه اتصال عصبی عضلانی قرار داده شدند.

نتایج: تجزیه و تحلیل واریانس چند طرفه نشان داد که کاهش سرعت انتشار پتانسیل عمل در ۱۰٪ (انتهای) عضله پهن خارجی و داخلی بطور معنا داری بیشتر از کاهش آن در ۲۰٪ (میانی ) و ۳۰٪ (فوقانی) است (F=5.6, P<0.05 ). به همین ترتیب میزان فرکانس توان میانه (F=4.5, P<0.05 (و دامنه موج الکترمیوگرافی ( F=6.2, P<0.05 (در ۱۰٪ (انتهای) عضله پهن خارجی و داخلی بطور معنا داری کاهش بیشتری نسبت به ۲۰٪ (میانی ) و ۳۰٪ (فوقانی) نشان داد.


بحث و نتیجهگیری: یافته های این تحقیق نشان داد که متغییرهای عصبی عضلانی در نواحی مختلف عضله چهار سر ران به طرز غیر یکنواختی در بیماران دیابتی نوع ۲ تغییر یافته است. که این ممکن است به ناهمگون بودن ویژگیهای مورفولوژیکی، ساختاری و فیزیولوژیکی عضله چهار سر ران مربوط باشد. کاهش بیشتر فعالیت عصبی عضلانی در قسمتهای انتهایی عضله چهار سر ران ممکن است ناپایداری کشکک را درهنکام انقباضات شدید افزایش دهد و سبب آسیبهای مفصلی گردد.
کلیدواژه ها