بررسی تأثیر تمرین ترکیبی بر پروتئین های فاز حاد منفی و مثبت در بیماران همودیالیزی دیابتی و غیر دیابتی
پذیرفته شده برای پوستر XML
نویسندگان
هیات علمی دانشگاه شهیدمدنی آذربایجان
چکیده
مقدمه: وجود پروسه های التهابی در بیماران مرحله نهایی نارسایی کلیه و در بیماران تحت همودیالیز مزمن، امر شایعی می باشد و این موجب افزایش سطوح در جریان خون پروتئین های فاز حاد منفی مانند پروتئین واکنشگرC و کاهش پروتئین های فاز حاد مثبت مانند فتوئینA می باشند. از طرفی بیماری های متابولیکی مانند دیابت موجب افزایش فاکتور فتوئینA می‌گردد. بنابراین بررسی وضعیت این فاکتورها در گروه های مختلف بیماران کلیوی دیابتی و غیر دیابتی دارای اهمیت می باشد. هدف این مطالعه مقایسه اثر بخشی تمرینات منظم ورزشی حین دیالیز بر تغییرات فتوئینA و پروتئین واکنشگرC در بیماران همودیالیزی دیابتی و غیر دیابتی بود.
روش شناسی: تعداد 25 نفر بیمار همودیالیزی با میانگین سن 06/7± 65 سال و وزن 35/8± 66 کیلوگرم، براساس دیابتی و غیر دیابتی بودن به ترتیب در دو گروه (11نفر) و (14نفر) قرار گرفتند و در یک دوره برنامه تمرین ترکیبی 4 ماهه شرکت کردند. . انجام تمرینات در طول جلسه دیالیز و در وضعیت درازکش بر روی تخت‌های همودیالیز انجام گرفت. تمرینات شامل رکاب زدن بوسیله دوچرخه ثابت و تمرینات مقاومتی پا با استفاده از وزنه هایی که به ساق پا بسته می شوند در طول سه جلسه هفتگی دیالیز بود. . شدت کار بر اساس میزان فشار تمرینی ادراک شده (مقیاس 20 نمره‌ای بورگ) تعیین گردید. قبل از شروع تمرینات و پس از پایان دوره تمرینی، فتوئین A و پروتئین واکنشگرC مورد ارزیابی قرار گرفتند.
نتایج: بر اساس نتایج بین تغییرات فتوئینA در گروه دیابتی و غیر دیابتی تفاوت معنی داری مشاهده گردید و انجام شانزده هفته تمرین ترکیبی موجب کاهش معنی دار درمقدار فتوئینA در بیماران دیالیزی دیابتی شد(p<0.05). در حالیکه در بیماران غیر دیابتی تغییر معنی‌داری در سطوح فتوئین A پلاسما در اثر تمرین مشاهده نگردید (p>0.05). همچنین تغییر معنی‌داری در مقدار پروتئین واکنشگرC در گروه ها دراثر تمرین مشاهده نگردید (p>0.05).
بحث و نتیجه گیری: کاهش معنی دار فتوئین A در اثر تمرین در بیماران دیالیزی که مبتلا به بیماری دیابت نیز می‌باشند شاید به دلیل کاهش مقاومت به انسولین و کاهش اختلالات متابولیکی در اثر تمرین در این بیماران باشد. با توجه به اینکه سطح اولیه پروتئین واکنشگرC در این بیماران بالاتر از افراد عادی بود، تاثیرات غیرالتهابی معنی‌دار تمرین ورزشی که درجمعیت عادی دیده می‌شود ممکن است در بیماران دارای التهاب گسترده مانند بیماران دیالیزی کافی نباشد. از آنجایی که تمرینات ورزشی بخصوص تمرینات در حین دیالیز برای بیماران دیالیزی کم هزینه می‌باشند و آثار جانبی منفی از انجام آنها گزارش نشده‌است، همچنین به سبب وجود نظارت مستقیم کادر درمانی و صرفه‌جویی در وقت بیمار نسبت به تمرینات خارج از زمان دیالیز، اجرای این نوع تمرینات برای این بیماران توصیه می‌شود.

. Viana J L, Kosmadakis G C, Watson E L, Bevington A, Feehally J, Bishop N C, et al. Evidence for anti-inflammatory effects of exercise in CKD. Journal of the American Society of Nephrology. 2014 Sep 1;25(9):2121-30.
Malin S K, Del Rincon J P, Huang H, Kirwan J P. Exercise-induced lowering of fetuin-A may increase hepatic insulin sensitivity. Med Sci Sports Exerc. 2014; Nov;46(11):2085
.
کلیدواژه ها