مقایسه تاثیر دوازده هفته تمرین مقاومتی و هوازی بر سطح آنزیم های کبدی زنان میانسال دارای کبد چرب
پذیرفته شده برای پوستر XML
نویسندگان
دانشگاه آزاد مشهد
چکیده
نگارش : نسرین نوبهاری – سمیه رستمیان – دکتر صالحه نور نعمت اللهی
چکیده
زمینه واهداف: کبد از اندام هاى اصلى و بزرگ بدن است که با کمک آنزیم هاى مختلف در تنظیم فعالیت هاى هورمونى و سوخت و سازى بدن، نقش دارد. بیماری کبد چرب غیرالکلی، به عنوان یکی از شایع ترین بیماری های کبدی شناخته شده است. ورزش باعث کاهش میزان آنزیم های کبدی در سرم بیماران مبتلا به کبد چرب می شود. از این رو هدف از پژوهش حاضر مقایسه تاثیر دوازده هفته تمرین مقاومتی و هوازی بر سطح آنزیم های کبدی زنان میانسال دارای کبد چرب می باشد .
روش پژوهش: این پژوهش ازنظرهدف کاربردی وبه لحاظ روش نیمه تجربی می باشد. جامعه آماری آن را زنان میانسال تمرین نکرده، غیر یائسه مشهدی دارای کبد چرب در سالن بدنسازیATP تشکیل می دهد که از بین آنان تعداد۳۶ نفر به صورت تصادفی انتخاب و به طور تصادفی نیز به سه گروه هوازی (۱۲ نفر)،مقاومتی(۱۲ نفر) وکنترل (۱۲نفر) تقسیم شدند. نمونه ها افرادی بودند که بیماری کبد چرب درآن ها از طریق سونوگرافی مشخص شده بود وشدت بیماری آنها در مرحله درجه یک بیماری محسوب می شد. پیش آزمون از هرسه گروه بعمل آمد . برنامه تمرینات مقاومتی شامل دوازده هفته و تمرینات هوازی نیز به مدت 12 هفته و سه جلسه در هر هفته ، با شدت 60 تا ۷۵ درصد حداکثر ضربان قلب اجرا شد. پس از 12 هفته ، از هرسه گروه پس آزمون گرفته شد. به منظور تحلیل داده ها از آمار توصیفی (رسم جداول ومیانگین ها )، آزمون کلوموگروف اسمیرنف جهت تعیین نرمال بودن داده ها و از آزمونANOVA و تعقیبی توکی دانکن برای آزمون فرضیه ها استفاده شد. سطح معناداری ٠۵/ ٠ p< در نظر گرفته شد و عملیات تجزیه وتحلیل با استفاده از نرم افزار spss انجام گردید.
یافته ها:پژوهش حاضر نشان می دهد بین تاثیر تمرین هوازی و مقاومتی بر سطح آنزیم آلکالین فسفاتاز زنان دارای کبد چرب تفاوت معناداری وجود ندارد .اما بین تاثیر تمرین هوازی و مقاومتی بر سطح آنزیم های آلانین آمینوترانسفراز و آسپارتات آمینوترانسفراز زنان دارای کبد چرب تفاوت وجود دارد..
نتیجه گیری: با توجه به نتایج این پژوهش می توان گفت دوازده هفته تمرینات هوازی ، در مقایسه با تمرینات مقاومتی، کاهش معنادار در ASTوALT در زنان میانسال غیر فعال، دارای کبد چرب درجه یک را سبب شده است. کاهش سطح این آنزیم ها می تواند نشانه ا ی از بهبود وضعیت کبد در این افراد باشد
واژه های کلیدی:بیماری کبد چرب تمرین مقاومتی، تمرین هوازی ، AST,ALT ،ALP
کلیدواژه ها