بررسی راستای ستون فقرات در افراد مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس خفیف و متوسط
پذیرفته شده برای پوستر XML
نویسندگان
1دانشجوی دکترای امدادگر ورزشی پردیس بین الملل کیش دانشگاه تهران
2عضو هیات علمی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه گیلان
چکیده
مقدمه: مولتیپل اسکلروزیس (MS)، یک بیماری خودایمنی، التهابی ومزمن است که تحت تاثیرضایعات تخریب میلین در جسم سفید مغز، طناب نخاعی واعصاب بینایی بروزمی کند. عمده ترین عوارض این بیماری خستگی ،گرفتگی عضلات، لرزش، عدم تعادل واختلال در راه رفتن می باشد، که همه این عوامل میتواند در وضعیت بدنی افراد تاثیر گذار باشد(1) لذا، هدف از انجام این پژوهش بررسی راستای ستون فقرات در افراد مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس می باشد..
روش شناسی: جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه بیماران مبتلابه ام اس استان کرمان و نمونه آماری این پژوهش شامل 30 نفر از افراد مبتلا به ام اس خفیف (میانگین سن 72/8± 83/33 سال، میانگین قد 54/4± 77/159 سانتی متر، میانگین وزن 16/11± 1/63 کیلوگرم) و 30 نفر از افراد مبتلا به ام اس متوسط با (میانگین سن 61/9±13/36 سال، میانگین قد 5±1/161 سانتی متر، میانگین وزن 17/9±70/58 کیلوگرم) می باشد، که به صورت تصادفی هدفدار به عنوان آزمودنی انتخاب شدند. ابتدا بیماران توسط متخصص مغز و اعصاب معاینه شدند و میزان مقیاس ناتوانی گسترده (EDSS) هر کدام از افراد بررسی شد سپس اطلاعات دموگرافی آن ها شامل سن، قد، وزن جمع آوری شد. برای ارزیابی ناهنجاری های ستون فقرات شامل کج گردنی و سربه جلو از روش عکسبرداری، و با استفاده از دوربین -Power shot A1200 HD Canon ، با روایی73/0، ناهنجاری کایفوز و لوردوز با استفاده از خط کش منعطف اندازه گیری شد، . در تحقیقات، هارت و روز (1986) و لاول و همکاران (1989) پایایی این وسیله را به ترتیب 97% و 84% اعلام کردند و برای ناهنجاری اسکولیوز از اسکولیومتر استفاده شد. روایی این وسیله 87/0 گزار ش شد و برای مقایسه میران ناهنجاری های ستون فقرات در دو گروه از آزمون t مستقل با استفاده از نرم افزار spss نسخه 21 در سطح 05/0 ≤ Pاستفاده گردید.).
نتایج: نتایج نشان داد بین ناهنجاری های کایفوز، کج گردنی و لوردوز در افراد مبتلا به ام اس خفیف و افراد مبتلا به ام اس متوسط ارتباط معنا داری وجود دارد (05/0 ≤ P) در حالیکه بین ناهنجاری سربه جلو و کج پشتی (05/0≥ P). ارتباط معنا داری وجود ندارد.
بحث و نتیجه گیری: با توجه به عواملی چون خستگی ،گرفتگی عضلات، لرزش، عدم تعادل واختلال در راه رفتن در افراد مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس و مشاهده برخی از ناهنجاری های ستون فقرات در این افراد(2)، اجرای برنامه ها و تمرینات اصلاحی به منظور اصلاح پاسچر در آنان، ضروی به نظر می رسد.
کلیدواژه ها