تغییرات درجه آزادی مفصل گلنوهومرال به دنبال تمرینات ترکیبی (تمرینات ذهنی و بدنی) در بازماندگان سرطان پستان جراحی ماستکتومی رادیکال شده
پذیرفته شده برای پوستر XML
نویسندگان
1دانشگاه پردیس بین المللی کیش دانشگاه تهران
2استاد گروه رفتار حرکتی
3انکولوژیست پرتویی، بخش رادیوتراپی، بیمارستان میلاد اصفهان.
چکیده
مقدمه: سرطان پستان در زنان، یک مشکل عمده مرتبط با سلامتی در سرتاسر دنیاست و رایج ترین نوع سرطان در کشورهای پیشرفته و در حال پیشرفت است. جراحی ماستکتومی رادیکال یکی از روشهای درمانی این بیماری می باشد. یکی از مهمترین عوارض جراحی پستان، کاهش محدوده حرکتی بازو و شانه بیمار است. تمرین ذهنی و بدنی ساختارهای عصبی مشابهی را در کلیه مراحل کنترل حرکتی درگیر می کند، همچنین ترکیبشان سبب بهبود دامنه حرکتی می شود.
روش شناسی: تحقیق نیمه تجربی از نوع پیش آزمون-پس آزمون، با یک گروه تجربی و یک گروه کنترل بود، شرکت کنندگان شامل 20 بیمار مبتلا به سرطان پستان در بیمارستان میلاد اصفهان بودند، در ابتدا تمامی افراد پرسشنامه توانایی تصویر سازی حرکت (MIQ-R) را تکمیل کردند. سپس به صورت تصادفی در 2 گروه تمرین ترکیبی (تمرین ذهنی و بدنی) (n=10) گروه کنترل (n=10) قرار گرفتند. گروه تجربی در 25 جلسه 30 دقیقه ای به تمرین های مربوطه به خود پرداختند. میزان درجه آزادی مفصل گلنوهومرال در تمامی حرکات فلکشن، اکستنشن، فلکشن، اکستنشن، ابداکشن، اداکشن، چرخش خارجی و چرخش خارجی در دو مرحله پیش و پس آزمون با استفاده از گونیامتر 360 درجه استاندارد اندازه گیری شد. داده ها با استفاده از آزمونt مستقل و t همبسته نرم افزار spss نسخه 16 تحلیل شد (P<0.05).
نتایج: نتایج آزمون t همبسته نشان داد، فقط بین پیش و پس آزمون گروه ترکیبی‌ از لحاظ میزان درجه آزادی مفصل گلنوهومرال تمامی حرکات با سطح اطمینان (P<0.05) اختلاف معنی داری وجود دارد (000/0= P)؛ همچنین در آزمونt مستقل به لحاظ تفاضل پیش آزمون و پس آزمون دو گروه‌ از لحاظ میزان درجه آزادی مفصل گلنوهومرال تمامی حرکات با سطح اطمینان (P<0.05) اختلاف معنی داری وجود دارد ( آداکشن: 001/0= P) ( سایر حرکات: 000/0= P).
بحث و نتیجه گیری: تصور کردن یک واقعه در ذهن در صورتی که از خطور کردن افکار مزاحم و سر و صدای محیط جلوگیری شود، باعث ایجاد همان نوع پاسخ عصبی عضلانی (با انقباضات واقعی بدون جابجایی و حرکت) در بدن می گردد، که انجام آن حرکت در عالم واقعیت آن را سبب می گردد؛ لذا در مراکز درمانی اگر بیماران بعد از جراحی ماستکتومی رادیکال قادر به انجام تمرینات بدنی صرف نیستند می توانند از تمرینات ذهنی به منظور درمان کمکی عارضه کاهش درجه آزادی مفصل گلنوهومرال شانۀ این دسته از بیماران بهره گیرند، زیرا انجام این تمرینات بهتر از بی تمرینی می باشد.
کلیدواژه ها