تأثیر 8 هفته تمرینات پیلاتس بر شاخص های آمادگی جسمانی و قلبی‌عروقی بیماران مبتلا به سرطان سینه
پذیرفته شده برای ارائه شفاهی XML
نویسندگان
دانشگاه شیراز
چکیده
سرطان سینه بیماری است که در آن سلول‌های بدخیم از بافت سینه منشاء گرفته و به طور نامنظم و فزاینده‌ای تکثیر می‌یابند. سلول‌های سرطانی بدون این که موجب عکس العمل تدافعی و تهاجمی در سیستم ایمنی بدن شوند، از سیستم ایمنی و دفاعی بدن عبور می‌کنند. سرطان سینه و درمان های مربوطه عوارض مختلف جسمانی دارد و یکی از روش‌های پیشنهادی جهت رفع یا کاهش این عوارض تمرین ورزشی است. هدف این تحقیق بررسی تأثیر 8 هفته تمرینات پیلاتس بر شاخص های آمادگی جسمانی و قلبی عروقی بیماران سرطان سینه بود.
شرکت‌کنندگان در این تحقیق 30 نفر از زنان مبتلا به سرطان سینه بودند که به طور داوطلبانه در این پژوهش شرکت کردند و به شکل تصادفی به دو گروه تمرین (15 نفر) و کنترل (15 نفر) تقسیم شدند. گروه تمرین، تمرینات پیلاتس را به مدت 8 هفته و 3 روز در هفته به مدت 60 دقیقه در جلسه انجام دادند و گروه کنترل در هیچ فعالیت منظم ورزشی شرکت نکردند. قبل و بعد از برنامه تمرینی هر دو گروه تمرین و کنترل در آزمون های ولز، آزمون پرتاب پی‌درپی توپ تنیس، آزمون ایستادن تک پا، نیروسنج کمری و دستی، دراز و نشست (به ترتیب برای ارزیابی انعطاف‌پذیری، هماهنگی، قدرت عضلات پشت، قدرت دست و استقامت عضلانی) شرکت کردند. ضربان قلب و فشارخون سیستولی و دیاستولی استراحتی با دستگاه فشارخون سنجیده شد و حاصلضرب دوگانه قلبی عروقی با حاصلضرب فشارخون سیستولی استراحتی در ضربان قلب استراحتی محاسبه شد.
از آزمون آماری تحلیل کوواریانس به منظور تحلیل یافته ها استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که تمرینات پیلاتس موجب افزایش معنادار انعطاف پذیری، تعادل، هماهنگی، قدرت عضلات کمر و پشت، قدرت دست و استقامت عضلات (0/001>P) و کاهش فشارخون سیستولی استراحتی (0/035>P)، ضربان قلب (0/02>P)، و حاصلضرب دوگانه قلبی عروقی (0/003>P) در زنان مبتلا به سرطان سینه شد، اما بر فشارخون دیاستولی آنان تأثیر معنی داری نداشت (0/18>P). بنابراین، به طور کلی تمرینات پیلاتس جهت بهبود شاخص های آمادگی جسمانی و قلبی عروقی به زنان مبتلا به سرطان سینه توصیه می شود.
کلیدواژه ها