سرطان، خستگی مرتبط با سرطان و فعالیت ورزشی
پذیرفته شده برای ارائه شفاهی XML
نویسندگان
استادیار فیزیولوژی ورزشی دانشگاه تهران، پردیس بین المللی کیش
چکیده
بروز سرطان و درمان‌های آن، خستگی مرتبط با سرطان (CRF) را در 90 درصد افراد مبتلا به همراه دارد. CRF با خستگی عادی تفاوت دارد و اغلب با خواب و استراحت نیز از بین نمی‌رود. CRF شایع ترین نشانه‌ی گزارش شده در بیماران سرطانی است و طبق تعریف، احساس ذهنی خستگی، ضعف و فقدان انرژی است که مانع عملکرد عادی و طبیعی فرد می شود. اگرچه سازوکارهای مربوط به CRF دقیقا مشخص نشده است، اما به نقش فعالیت‌های ورزشی در کاهش CRF در پژوهش‌ها توجه شده است. با توجه به این‌که بیماران با نشانگان CRF ظرفیت های بدنی متفاوتی دارند، لذا سنجش آرایه‌های خستگی بدنی می تواند این تفاوت‌ها را تا حد زیادی مشخص کند. با این حال، تعیین بهترین و دقیق ترین روش ارزیابی دشوار است، اما مجموعه‌ای از آزمون‌ها شامل وضعیت بدنی، آمادگی قلبی نفسی، استقامت عضلانی و انعطاف پذیری پیشنهاد می شود. براساس ارزیابی های انجام شده، برنامه ورزشی هر بیمار نیز می-تواند متفاوت باشد. برخی از جدیدترین مطالعات پیشنهاد می کنند، تمرین های قلبی-عروقی منظم پس از درمان سرطان، نشانه‌های CRF را کاهش و سطح انرژی را در این افراد بهبود می دهند. براساس رهنمودهای دانشکده پزشکی ورزشی آمریکا (ACSM) و موسسه ملی سرطان (NCI) برنامه تمرین هوازی با وهله‌های 20 تا 30 دقیقه ای به مدت 3 تا 5 جلسه در هفته و با شدت متوسط (60 تا 80 درصد ضربان قلب بیشینه) می تواند نشانگان CRF را تا حد زیادی کاهش دهد. همچنین، استفاده از معیار شاخص تمرین به میزان 42 تا 90 واحد در هفته نیز می تواند برای کاهش نشانه‌های مرتبط با CRF مفید باشد. ACSM تمرین مقاومتی را 2 تا 3 جلسه در هفته، 40 تا 60 درصد یک تکرار بیشینه (1RM) برای یک تا سه ست و 8 تا 12تکرار در هر ست پیشنهاد می کنند. همچنین، کشش ایستا 2 تا 7 روز در هفته، چهار تکرار برای هر کشش و به مدت 10 تا 30 ثانیه می‌تواند سبب بهبود انعطاف پذیری و کاهش نشانه‌های CRF شود.
نتیجه گیری: فعالیت‌های هوازی با شدت سبک تا متوسط 3 تا 5 روز در هفته و یا شاخص تمرین 42 تا 90 واحد در هفته، تمرین مقاومتی با 40 تا 60 درصد 1RM، 2 تا 3 روز در هفته و تمرینات کششی 10 تا 30 ثانیه‌ای با 4 تکرار به مدت 2 تا 7 روز در هفته می تواند سبب کاهش نشانگان خستگی مرتبط با سرطان شود.
کلیدواژه ها