نویسنده = مریم مزیدی
تعداد مقالات: 2

1 مقایسه تاثیر 24 هفته استفاده ازتمرینات اصلاحی پوستر با دو روش تمرینی متفاوت بر درجه کیفوز کارمندان پشت میز نشین دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
مریم مزیدی*؛ سیاوش رجبی؛ اعظم عباسزاده
مشاهده مقاله

2 تاثیر 8 هفته ماساژ بر افسردگی زنان پس از زایمان
سیاوش رجبی؛ مسعود خرسندی کلور؛ مریم مزیدی*
مشاهده مقاله