نویسنده = سیاوش رجبی
تعداد مقالات: 1

1 مقایسه تاثیر 24 هفته استفاده ازتمرینات اصلاحی پوستر با دو روش تمرینی متفاوت بر درجه کیفوز کارمندان پشت میز نشین دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
مریم مزیدی*؛ سیاوش رجبی؛ اعظم عباسزاده
مشاهده مقاله