نویسنده = مریم موسی علی
تعداد مقالات: 1

1 مقایسه آثار هشت هفته تمرین هوازی و مقاومتی بر روی مارکرهای استخوانی در زنان ورزشکار 25 تا 45 ساله
مریم موسی علی*؛ فرهاد رحمانی نیا؛ هومن خان باباخانی
مشاهده مقاله