اعضاء کمیته علمی (به ترتیب حروف الفبا)
  • دکتر امین عیسی نژاد / دانشگاه شاهد
  • دکتر حمید آقا علی نژاد / دانشگاه تربیت مدرس
  • دکتر رضا قراخانلو / دانشگاه تربیت مدرس
  • دکتر مهدیه آکوچکیان / دانشگاه تهران-پردیس کیش
  • دکتر علی کاشی / پژوهشگاه علوم ورزشی
  • دکتر صادق امانی / دانشگاه خوارزمی
  • دکتر محمدرضا کردی / دانشگاه تهران
  • دکتر امیرحسین براتی/ دانشگاه شهید بهشتی
  • دکتر عباسعلی گایینی / دانشگاه تهران
  • دکتر مهدی بیاتی / پژوهشگاه علوم ورزشی
  • دکتر حمید محبی / دانشگاه گیلان
  • دکتر لاله حاکمی / فدراسیون پزشکی ورزشی
  • دکتر علی محمد علیزاده / مرکز تحقیقات سرطان علوم پزشکی
  • دکتر شهپر حقیقت / پژوهشکده سرطان پستان جهاد 
  • دکتر مهدی مهدوی / انستیتو پاستور
  • دکتر نسیم خسروی/ پژوهشکده سرطان پستان جهاد 
  • دکتر احمدرضا موحدی / دانشگاه اصفهان
  • دکتر ولی ا.. دبیدی روشن/ دانشگاه مازندران
  • دکتر ناصر نقدی / انستیتو پاستور
  • دکتر کمال درّانی/ دانشگاه تهران- پردیس کیش
  • دکتر سعید نقیبی / پژوهشگاه علوم ورزشی
  • دکتر حمید رجبی / دانشگاه خوارزمی
  • دکتر رضا نوری /  دانشگاه تهران-پردیس کیش
  • دکتر هادی روحانی / پژوهشگاه علوم ورزشی
  • دکتر روح ا.. نیکویی / دانشگاه شهید باهنر کرمان
  • دکتر محمد شریعت زاده / پژوهشگاه علوم ورزشی
  • دکتر معصومه هلالی زاده / پژوهشگاه علوم ورزشی
  • دکتر صنمبر صدیقی/ دانشگاه علوم پزشکی تهران
  •  
  • دکتر محمدحسین علیزاده/ دانشگاه تهران