تاثیر تمرین ترکیبی و مکمل های غذایی همراه با بررسی شاخص توده بدن، شرایط اقلیمی در ارزیابی تغییرات BMD با درنظر گرفتن بیومارکر اساسی ساخت استخوان و هورمون پاراتیروئید در جمعیت زنان کم تحرک شهر کرمان
پذیرفته شده برای پوستر XML
نویسندگان
1آموزش و پرورش
2دانشگاه خوارزمی
چکیده
نقش فشار مکانیکی در اثرتمرینات بدنی توسط ردهال بررسی گردید واذعان داشت تنوع تمرین بدنی در زن های بی تحرک که در اثر افزایش سن، فعالیت های بدنی و آمادگی جسمانی آنها رو به تنزل است سبب افزایش احتمالی جرم توده استخوانی و احتمالا افزایش ثانویه عملکرد عصبی- عضلانی خواهد گردید و در این راستا دامنه به عنوان یک فاکتور موثر، بدون در نظر گرفتن فصل تمرینی و ترکیب بدنی آزمودنی ها می تواند به تراکم ماده معدنی استخوان و روند ساخت و افزایش آنزیم آلکاین فسفاتاز و افزایش هورمون پاراتیروئید اثر مثبت داشته (3و2و1) و در 6ماه اول سال که ویتامینD از طریق نور خورشید جذب می شود، فقط با 3جلسه تمرین هفتگی به مدت 60 دقیقه با افزایش بار تمرین و کاهش یا عدم مصرف ویتامین D- کلسیم، بازسازی استخوان را بهبود ببخشد.
روش شناسی:
40 زن یائسه سالم از بین کارکنان دولتی شهر کرمان به طور تصادفی انتخاب و به 4 گروه تمرین، تمرین- دارو، مکمل و گروه کنترل تقسیم شدند. آزمودنی های تحقیق مدت 6ماه تمرین های ترکیبی را همراه با مصرف مکمل های غذایی با علاقه مصرف و روند تحقیقات را گزارش می کردند. سنجش نمونه ای خونی، اندازه گیری مکمل ها و بیومارکر ساخت استخوان و وضعیت آمادگی جسمانی و بدنی آزمودنی ها مورد سنجش قرار گرفت و با استفاده از جداول آماری، نتایج بررسی گردید.
بحث و نتیجه گیری: هورمون پاراتیروئید به عنوان یک هورمون اثرگذار وآنزیم آیکامن فسفاتاز به عنوان یک شاخص مبنا در روند بررسی تغییرات استخوانی در اثر تمرین های بدنی همراه با دوز پایین مصرف مکمل ها از پیری زودرس زنان شاغل و خانه دار جلوگیری کرده و باعث سلامت مادران می شود.
کلیدواژه ها