بررسی تاثیر یک دوره تمرین پیلاتس همراه با ماساژ، بر سطوح سرمی عامل نوروتروفیک مشتق از مغز (BDNF) و شاخص خستگی در زنان مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس
پذیرفته شده برای پوستر XML
نویسندگان
1هیات علمی/دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
2دانشجو/ دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
چکیده
چکیده
مقدمه: مولتیپل اسکلروزیس یک بیماری مزمن و ناتوان کننده سیستم عصبی است که میلین سیستم اعصاب مرکزی (مغز و نخاع) را تخریب می کند. BDNF پروتئین مشتق از مغز است که نقش مهمی در حفظ و بازسازی سیستم عصبی دارد. مطالعات گذشته نشان می دهد که در بیماران MS سطوح BDNF در مقایسه با افراد سالم پایین می باشد از طرفی برخی مطالعات نشان می دهد که تمرین باعث افزایش سطوح BDNF می شود هر چند نتایج مطالعات در این خصوص متناقض می باشد. هدف این مطالعه، بررسی اثر هشت هفته تمرینات پیلاتس به همراه ماساژ بر سطوح سرمی عامل نوروتروفیک مشتق از مغز (BDNF) و شاخص خستگی در زنان مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس Multiple Sclerosis)) می باشد.
روششناسی: در این مطالعه از نوع کارآزمایی بالینی، از میان بیماران زن دارای پرونده در انجمن ام اس شهرستان تبریز، تعداد 18 نفر به عنوان نمونه با درجه بیماری 0 تا 5/4، میانگین مدت بیماری 2±7 و دامنه سنی 30 تا 40 سال انتخاب و بصورت تصادفی به دو گروه تجربی (گروه تمرینات پیلاتس و ماساژ) و گروه کنترل تقسیم شدند. برنامه تمرینات برای گروه تجربی شامل 8 هفته، هر هفته سه جلسه و هر جلسه 40 تا 60 دقیقه (20 تا 40 دقیقه پلاتیس و 20 دقیقه ماساژ) بود . شدت خستگی بیماران (از طریق پرسشنامه خستگی) و شاخص های ترکیب بدنی قبل و بعد از تمرین اندازه گیری شد. تجزیه و تحلیل داده ها از طریق آزمون آماری تی همبسته و آنالیزواریانس یک راهه با استفاده از نرم افزار SPSS20 انجام شد. سطح معناداری 05/0>p در نظر گرفته شد.
یافته ها: نتایج نشان داد در اثر تمرین و ماساژ مقادیر سرمی BDNF (007/0=p) افزایش معنادار و نمره خستگی (000/0=p)، در گروه تجربی در مقایسه با گروه کنترل کاهش معنادار داشته اند (05/0>p).
بحث و نتیجهگیری: از آنجائیکه اجرای تمرینات پیلاتس همراه با ماساژ در این مطالعه باعث افزایش سطوح BDNF و کاهش خستگی در بیماران ام. اس شده لذا به نظر می رسد که می توان از این نوع تمرینات و ماساژ بعنوان یک درمان مکمل در جلوگیری از پیشرفت بیماری در کنار درمان های داروئی در بیماران ام اس استفاده نمود.
کلیدواژه ها