بررسی اثربخشی هشت هفته تمرینات مقاومتی با تراباند بر کیفیت زندگی مردان مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس
پذیرفته شده برای پوستر XML
نویسندگان
1پردیس بین الملل کیش دانشگاه تهران
2دانشگاه خوارمی
3دانشگاه خوارزمی
4دانشگاه تهران پردیس بین الملل کبش
چکیده
مقدمه: ضعف عضلانی و خستگی در بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس، باعث کاهش فعالیت های روزانه و کیفیت زندگی می شود(1). افزایش ثبات مرکزی به وسیله تمرینات قدرتی باعث افزایش تعادل و سهولت در انجام فعالیت‌های روزمره می شود)2) .لذا هدف از انجام این مطالعه بررسی اثربخشی هشت هفته تمرینات مقاومتی با تراباند بر کیفیت زندگی مردان مبتلا به ام اس بود.
روش شناسی: در این پژوهش نیمه تجربی 20 مرد مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس با دامنه سنی 20-35 سال شرکت کردند که همه ی آنها در مرکز ام اس اصفهان دارای پرونده پزشکی بودند. مقیاس ناتوانی بیماران که توسط نورولوژیست اندازه گیری شد، 1تا4 EDSS بود سپس این افراد به صورت تصادفی به دو گروه کنترل و مداخله تقسیم شدند. گروه مداخله به مدت هشت هفته(سه جلسه در هفته هر جلسه 45 دقیقه) به تمرینات مقاومتی با تراباند پرداختند. هدف از این تمرینات تاکید بر روی گروه عضلانی فلکسور و اکستنسور زانو، رانو و تنه بود. در طول مدت مداخله گروه کنترل هیج تغییری در میزان فعالیت روزانه خود نداشتند. شدت تمرین در این پروتکل با توجه به 1RMکش تراباند و درصد کشش کش محاسبه شد. به منظور سنجش کیفیت زندگی از پرسشنامهSF-36 قبل و بعد از هشت هفته استفاده شد. تحلیل داده ها با استفاده از آزمونT همبسته و آزمون تحلیل واریانس یک طرفه در نرم افزارSPSS صورت پذیرفت(P ≤ 0.05).
نتایج: یافته ها حاکی از تفاوت معنی دار نمره کیفیت زندگی گروه مقاومتی با تراباند(Sig=0.001) نسبت به گروه کنترل بود. بررسی اختلاف میانگین پیش آزمون و پس آزمون گروه مداخله 3/8 نمره پرسشنامه کیفیت زندگی را در این بیماران نشان داد.
بحث و نتیجهگیری: یافته های این پژوهش به منظور بررسی تاثیر هشت هفته تمرین مقاومتی با تراباند بر کیفیت زندگی مردان مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس نشان داد که این پروتکل تمرینی موجب بهبود معناداری در کیفیت زندگی این بیماران شده است. نتایج مطالعات بر تجزیه و تحلیل حیطه های مختلف کیفیت زندگی نشان می دهد کمترین میانگین نمره (یعنی بدترین وضعیت) مربوط به حیطه محدودیت نقش به علت مشکلات جسمانی می‌باشد. تمرینات مقاومتی با تراباند یکی از ساده ترین تمرینات در دسترس و بدون نیاز به مکان و ابزار خاص می باشد که باعث بهبود در تعادل، قدرت ، سرعت و سایر فاکتورهای آمادگی جسمانی می‌شود(3) که این عوامل از فاکتور هایی هستند که بر سطح عملکرد و فعالیت افراد تاثیر گذار است و در پرسش نامه کیفیت زندگی مورد سنجش قرار می‌گیرد. در نتیجه بهبود در این فاکتورها باعث افزایش سطح کیفیت زندگی در بیماران مبتلا به ام اس می‌شود.
کلیدواژه ها