مقایسه اثر تمرینات اینتروال هوازی و مصرف مکمل گیاهی گزنه بر سطح قند خون ناشتا و فشار خون در مردان مبتلا به دیابت نوع 2
پذیرفته شده برای پوستر XML
نویسندگان
1دانشگاه هرمزگان
2دانشگاه شیراز
3دانشگاه آزاد اسلامی واحد آبادان
چکیده
مقدمه: دیابت نوع 2و فشار خون بالا با افزایش خطر ابتلا به بیماری های قلبی- عروقی مرتبط هستند (1). تمرینات ورزشی و داروهای گیاهی از روش‌های درمانی جهت کنترل قند خون و فشار خون در این بیماران می‌باشند. پژوهش حاضر با هدف بررسی اثر تمرینات اینتروال هوازی و مکمل گیاهی گزنه بر سطح قند خون ناشتا و فشارخون در مردان مبتلا به دیابت نوع 2 صورت گرفت.
روششناسی: در این پژوهش نیمه تجربی از بین بیماران داوطلب مبتلا به دیابتی نوع دو، 40 مرد بیمار با دامنه سنی 50-30 سال که شرایط ورود به مطالعه را داشتند، انتخاب و به صورت تصادفی به 4 گروه 10 نفره (تمرینات اینتروال، مصرف گزنه، تمرینات اینتروال + مصرف گزنه و کنترل) تقسیم شدند. برنامه تمرین اینتروال شامل هشت هفته تمرینات اینتروال هوازی، سه جلسه در هفته و هر جلسه تمرین شامل اینتروال‌های هوازی 5 دقیقه ای با شدت 70-50 درصد ضربان قلب ذخیره و نسبت استراحت به تمرین 1:1 انجام شد (2). مصرف گزنه نیز به مدت هشت هفته، 10 گرم پودر گزنه (3) را روزانه در سه وعده به صورت دمنوش، 15 دقیقه قبل از سه وعده غذای اصلی صبحانه، نهار و شام مصرف کردند. یک روز قبل از اولین جلسه مداخله و دو روز پس از آخرین جلسه مداخه اندازه گیری‌ها به صورت ناشتا انجام شد. برای تحلیل تغییرات شاخص های اندازه گیری شده از آزمون های t-test و ANOVAیک طرفه استفاده شد (05/0≥P).
نتایج: در بررسی تغییرات بین‌گروهی، تفاوت معنی‌داری در سطح قند خون ناشتا بین سه گروه مداخله با گروه کنترل مشاهده شد (05/0> =P)، همچنین تفاوت معنی‌داری در سطح فشار خون سیستول بین گروه‌های تمرینات اینتروال هوازی و تمرین اینتروال + مصرف گزنه با گروه کنترل مشاهده شد(05/0>0=P). فشار خون دیاستول تنها در گروه تمرین اینتروال + مصرف گزنه با گروه کنترل تفاوت معنی‌داری مشاهده شد.
بحث و نتیجهگیری: با توجه به یافته‌های پژوهش حاضر، تمرینات اینتروال هوازی و مصرف گزنه روش‌های مؤثری در کنترل قند خون و فشار خون می‌باشند و مزایای استفاده همزمان از دو روش به صورت همزمان بهتر از هر روش به تنهایی می‌باشد که می‌تواند موجب کاهش ریسک‌فاکتورهای قلبی- عروقی در این بیمارن شود.
کلیدواژه ها