بررسی تاثیر تمرینات مقاومتی بر تعادل بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس (مقاله مروری)
پذیرفته شده برای پوستر XML
نویسندگان
1پردیس بین الملل کیش دانشگاه تهران
2دانشگاه تهران پردیس بین الملل کبش
3عضو هیئت علمی پردیس بین المللی کیش دانشگاه تهران
چکیده
مقدمه: مولتیپل اسکلروزیس بیماری مزمن دستگاه عصبی مرکزی است و باعث ایجاد اختلالات بسیاری در سیستم عصبی- عضلانی می شود(1). اختلالاتی از جمله عدم تعادل و کنترل پاسچر که یکی از مشکلات شایع بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس است(2). عدم تعادل باعث کاهش استقلال عملکردی، گسترش ناتوانی، اختلال در فعالیت های روزمره و همچنین افزایش خطر افتادن می گردد تا آنجایی که افراد مبتلا به ام اس بدلیل ترس از خطر سقوط پویایی و تحرک خود را از دست می دهند(3). هدف از این مطالعه مروری بررسی تاثیر تمرینات مقاومتی بر تعادل افراد مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس می باشد.
روش شناسی: برای انجام این پژوهش مقالات انگلیسی و فارسی چاپ شده در بانک های اطلاعاتی GoogleScholar, Sid Medline, Ovid, EMBASE, Medline, PubMed و ScienceDirect جستجو شدند. در این جستجو که محدود به مطالعات سال های 2000 تا 2016 بود از کلید واژه های resistance training , balance, multiple sclerosis و ترکیبی از آن ها استفاده شد.
نتایج: در کل از میان 150 مقاله 13 مقاله مرتبط با موضوع، که معیار های ورود را داشتند، انتخاب شد. تفاوت های بسیاری از نظر تعداد آزمودنی، تست های ارزیابی و نوع تمرینات متدولوژی و ... مشاهده شد. یافته ها نشان می دهد که اکثر تمرینات مقاومتی به جز دو مورد اثر معناداری در افزایش تعادل مبتلایان به مولتیپل اسکلروزیس داشته است.
بحث و نتیجه گیری: با توجه به نتایج تحقیقات انجام شده به منظور بررسی تاثیر تمرینات مقاومتی بر روی نواحی مرکزی و تحتانی به نظر می رسد تمرینات مقاومتی با هدف افزایش قدرت، استقامت و توان عضلانی نواحی مرکزی و تحتانی می‌تواند باعث بهبود کنترل پاسچر و تعادل در بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس گردد.
کلیدواژه ها