تاثیر 5 هفته فعالیت‌بدنی بر سایتوکاین‌های التهابی کودکان کوتاه قد مبتلا به ایدیوپاتی
پذیرفته شده برای پوستر XML
نویسندگان
1دانشگاه تهران
2استاد فیزیولوژی ورزشی دانشگاه تهران
چکیده
مقدمه: تداخل واسطه های آنابولیکی و کاتابولیکی می تواند در رشد کودکان موثر باشد(1). فعالیت بدنی می تواند ,واسطه های رشدی و سایتوکاین های التهابی -هر دو- را تحریک کند که عملکرد این عوامل برخلاف یکدیگرند و به صورت یک سازوکار پارادوکس عمل می کنند(2). این مطالعه با هدف تعیین تاثیر 5 هفته فعالیت بدنی بر سایتوکاین‌‌های التهابی کودکان کوتاه قد مبتلا به ایدیوپاتی انجام شد.
روش شناسی: در این مطالعه نیمه تجربی، 14 کودک (4 دختر و 10 پسر) مبتلا به ISS با سن تانرکمتر مساوی یک به طور تصادفی به دو گروه کنترل و تجربی تقسیم شدند. آمادگی قلبی- تنفسی با استفاده از آزمون بروس سنجیده شد. آزمودنی ها در گروه تجربی به مدت پنج هفته (3روز) به فعالیت بدنی پرداختند. شدت فعالیت بدنی با استفاده از مچ بند پولار در محدوده 40-60 درصد حداکثر تواتر قلبی کنترل شد. همزمان، کودکان گروه کنترل در کلاس نقاشی شرکت کردند. سایتوکاین‌‌های التهابی در ابتدا و پس از 5 هفته مداخله اندازه گیری شد. تجزیه و تحلیل آماری با استفاده از آزمون T مستقل و همبسته انجام گرفت. (سطح معنی داری 05/0 P< در نظر گرفته شد)
نتایج: در مقادیر IL-1β و TNF-α در گروه تجربی کاهش غیر معنی دار مشاهده شد در حالی که این مقادیر در گروه کنترل افزایش یافتند. همچنین IL-6 در گروه تجربی بدون تغییر باقی ماند در حالی که در گروه کنترل کاهش پیدا کرد. همچنین اختلاف بین گروهی معناداری در مقادیر IL-1β و TNF-α دیده شد)05/0(P<.
بحث و نتیجه گیری: به نظر می رسد 5 هفته فعالیت بدنی تا حدودی مانع از افزایش سایتوکاین‌‌های پیش‌التهابی در گروه فعالیت بدنی شده است که نشان دهنده تأثیر مثبت فعالیت بدنی می باشد. پیشنهاد می شود برای نتیجه‌گیری های بهتر دوره‌های فعالیت‌بدنی طولانی تر از 5 هفته مورد مطالعه قرار گیرد.
کلیدواژه ها