اثر 8 هفته تمرینات هوازی بر کنترل قند خون و برخی عوامل خطرزای قلبی-عروقی مردان مبتلا به دیابت نوع دو
پذیرفته شده برای پوستر XML
نویسندگان
1بدون سمت
2هیئت علمی/ دانشگاه آزاد تهران مرکز
3استاددانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی،دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی،گروه فیزیولوژی ورزش
چکیده
مقدمه: یک ششم از عوامل منجر به مرگ در سال به دیابت نوع 2 مربوط است. بیشترین مرگ ومیر به بیماری‌‌های قلبی عروقی و نزدیک %70 نسبت داده می‌شود. بنابراین هدف از این تحقیق بررسی اثر 8 هفته تمرینات هوازی بر کنترل قند خون و برخی عوامل خطرزای قلبی عروقی مردان مبتلا به دیابت نوع دو می‌باشد.
روششناسی: در این تحقیق 30مرد مبتلا به دیابت نوع دو انتخاب و به دو گروه کنترل (15 نفر) و گروه تجربی(15نفر) تقسیم شدند. سپس گروه تجربی به مدت 8 هفته و هر هفته به مدت سه جلسه تمرینات هوازی را انجام می‌دادند. دویدن با شدت کار 50 تا 55 درصد ضربان قلب بیشینه به مدت 30 دقیقه در هفته اول بود که به 60 تا 70 در صد MHR به مدت 60 دقیقه در هفته هشتم رسید. در پایان 4 هفته اول دوباره MHR محاسبه و برنامه تمرین استقامتی 4 هفته دوم بر اساس MHR جدید طراحی شد. سپس 48 ساعت قبل و بعد از اجرای پروتکل 5 سی سی خون از نمونه‌های تحقیق جهت بررسی شاخص‌های خونی گرفته شد. جهت بررسی وتجزیه و تحلیل داده‌ها از روش آماری t مستقل و وابسته و از نرم افزار SPSS19 استفاده گردید.
نتایج: نتایج این تحقیق نشان داد که هشت هفته تمرین هوازی باعث کاهش معنی داری در میزان عوامل خطرزای قلبی عروقی از جمله هموسیستئین (P=0/000)، CRP (P=0/000) و HbA1c (P=0/000) گردید. در گروه کنترل هیچ کاهش معنی داری در شاخص‌های مورد نظر مشاهده نگردید. نتایج این تحقیق نشان داد که تمرینات هوازی باعث کاهش عوامل خطرزای قلبی عروقی در مردان مبتلا به دیابت نوع دو گردید.
بحث و نتیجهگیری: از این نوع پروتکل می‌توان در جهت کاهش علائم دیابت و عوارض آن از جمله بیماری قلبی عروقی استفاده کرد.
کلیدواژه ها