تاثیر دو نوع تمرین تناوبی شدید (HIIT) برترکیب بدن و نیم رخ لیپیدی زنان چاق
پذیرفته شده برای پوستر XML
نویسندگان
1دانشجو
2عضو هیات علمی / دانشگاه تهران
3استادیار
4دانشجوی دکترا
چکیده
مقدمه: چاقی یکی از مشکلات تندرستی قرن بیست و یکم به شمار می‌رود که سلامت افراد را تهدید می‌کند و زمینه‌ساز بسیاری از بیماری‌ها می‌باشد(1). هدف این پژوهش بررسی تأثیر هشت هفته اجرای دو نوع تمرین شدید تناوبی(HIIT) بر ترکیب بدن و نیم رخ لیپیدی زنان چاق 25 تا 35 ساله بود.
روششناسی: 42 زن چاق غیر فعال داوطلبانه انتخاب و تصادفی به سه گروه کنترل(12) نفر،گروه تجربی یک(HIIT1) (20) نفر، و گروه تجربی دوم(HIIT2) (20) نفرتقسیم شدند. آزمودنی ها یک روز قبل و 48 ساعت بعد از تمرین در حالت ناشتا آزمایش خون گیری شدند. گروه تجربی HIIT1 فعالیت یک دقیقه ای را در سه نوبت با استراحت چهار دقیقه بین نوبت ها انجام دادند. مدت زمان هر نوبت تمرینی 12 دقیقه شامل شش تکرار یک دقیقه ای با 90 درصد ضربان قلب ذخیره(HRR) و شش تکرار یک دقیقه ای با 50 درصد HRR بود. گروه تجربی HIIT2 فعالیت 30 ثانیه ای خود را در چهار نوبت انجام دادند و استراحت بین هر نوبت چهار دقیقه بود. مدت زمان فعالیت هر نوبت 9 دقیقه و شامل 9 تکرار فعالیت 30 ثانیه ای با 90 درصد HRR و 9 تکرار فعالیت 30 ثانیه ای با 50 درصد HRR بود. 10 دقیقه گرم کردن و پنج دقیقه سرد کردن برای هر دو گروه تجربی یکسان بود.
نتایج: برای طبیعی بودن داده ها از آزمونK-S و برای تجزیه و تحلیل داده ها و مقایسه میانگین های سه گروه از آزمون تحلیل واریانس یک طرفه، با توجه به معنی دار بودن اختلاف بین گروه ها از آزمون تعقیبی توکی استفاده شد. هشت هفته اجرایHIIT بر مقادیرLDL در گروه HIIT1 کاهش معنی داری داشت (05/0=p) و در گروه HIIT2 تغییر معنی داری نکرد (0939/0=p). در هر دو گروه تغییرات HDL معنی دار نبود (1=p). در گروه HIIT1 درصد چربی کاهش معنی داری داشت(01/0=P) ودر گروه HIIT2 تغییر معنی داری نکرد( 045/0=P). در گروه HIIT1 BMI کاهش معنی داری داشت(026/0 =P) و در گروه HIIT2(14/0=P) کاهش معنی داری نداشت.
نتیجه گیری: هشت هفته تمرینات HIIT سبب کاهش LDL ، BMI و عدم تغییر HDL زنان چاق می شود.
کلیدواژه ها