مقایسه تاثیر 24 هفته استفاده ازتمرینات اصلاحی پوستر با دو روش تمرینی متفاوت بر درجه کیفوز کارمندان پشت میز نشین دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
پذیرفته شده برای پوستر XML
نویسندگان
1دانشگاه هرمزگان
2دانشگاه ازاد بروجرد
چکیده
مقدمه : با پیشرفت تکنولوژی و مکانیزه شدن زندگی و عدم تحرک کافی، مشکلات و عوارض جسمانی را همراه با کاهش کیفیت زندگی به دنبال دارد. عارضه کیفوز از شایعترین عوارض پشت میز نشینی در کارمندان محسوب میشود. استفاده از روشهای تمرینی مناسب در کاهش این عارضه از اولویت بالایی برخوردار است.بر این اساس پژوهش حاضر برای اولین بار با هدف مقایسه، تاثیر 24 هفته استفاده ازتمرینات اصلاحی پوستر با دو روش تمرینی متفاوت بر درجه کیفوز کارمندان پشت میز نشین دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان انجام پذیرفته است.
روش: 100 نفر از کارمندان دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان به صورت تصادفی با درجه کایفوز غیرنرمال به دو گروه 50 نفری تقسیم شدند. در گروه اول ( میانگین قد 76/170±46/6 ، سن 8/40±54/5 ، وزن 8/68±44/8 )به مدت 24 هفته با تمرینات اصلاحی پوستر به تنهایی و گروه دوم تمرینات پوستر با حضوریک آسیب شناس ورزشی انجام گرفت.
در این تحقیق از نرم افزار spss ویرایش 21 جهت تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شد و همچنین از آزمون کلموگروف اسمیرنوف برای توزیع طبیعی داده ها و آزمون تی مستقل جهت تعیین اختلاف دو گروه استفاده شد.سطح معنی داری P≤0.05 در نظر گرفته شد.
نتایج تحقیق نشان داد که گروه تمرینی با حضور آسیب شناس ورزشی( درجه کایفوز 67/41) نسبت به گروه تمرینی پوستر تنها (درجه کایفوز63/43) کاهش معنی دار مشاهده شد. (P≤0.05).
بحث: به نظر میرسد انجام تمرینات با استفاده از پوستر حرکات اصلاحی در ادارات به منظور بهبود عارضه کیفوز ثمر بخش میباشد.هر چند پیشنهاد میشود انجام تمرینات به صورت اصولی و با حضور کارشناس ورزش میتواند تاثیر مضاعفی بر روند بهبود مشکلات عضلانی اسکلتی در کارمندان پشت میز نشین داشته باشد.
کلیدواژه ها