تاثیر 8 هفته ماساژ بر افسردگی زنان پس از زایمان
پذیرفته شده برای پوستر XML
نویسندگان
1دانشگاه ازاد بروجرد
2دانشگاه هرمزگان
چکیده
مقدمه: با توجه به میزان افسردگی زنان بعد از زایمان به دلایل مختلف بیولوژیکی و فیزیولوژیکی و با توجه به نوع اثر ماساژ (1و2)، این مطالعه با هدف بررسی میزان تاثیر 8 هفته ماساژ بر روی افسردگی بعد از زایمان زنان انجام شده است.
روششناسی: جامعه آماری این پژوهش را 40 نفر (میانگین سنی71/2±60/25) از مادرانی که در هفته ی اول پس از زایمان طبیعی بودند و حداقل امتیاز به دست آمده از پرسشنامه ﻣﻘﻴﺎﺱ افسردگی پس از زایمان ﺍﺩﻳﻨﺒﺮﮒ (EPDS) آن ها 15 بود، تشکیل می دهد که به دو گروه تجربی و کنترل تقسیم شدند. گروه تجربی در طی 8 هفته و هر هفته سه جلسه، 45 دقیقه ای تحت ماساژ قرار گرفتند، ولی گروه کنترل زندگی روزمره خود را ادامه دادند. پس از گذشت 8 هفته تمام آزمودنی ها برای بار دوم پرسشنامه را پر کردند و داده ها ثبت و تجزیه و تحلیل شد.
یافته ها: نتایج آزمون آماری t همبسته نشان داد که میانگین نمرات گروه تجربی (قبل: 20/19، بعد: 50/10) در ﻣﻘﻴﺎﺱ افسردگی پس از زایمان ﺍﺩﻳﻨﺒﺮﮒ، پس از 8 هفته استفاده از ماساژ به طور معنی داری کاهش یافت (01/0≥P) (70/8 امتیاز)، ولی در گروه کنترل (قبل:70/20، بعد: 60/19) تغییر معنی داری مشاهده نشد. همچنین نتایج آزمون t مستقل نشان داد که تفاوت معنی داری بین گروه تجربی و کنترل وجود داشت (39/14=t، 01/0=P).
بحث و نتیجهگیری: یافته ها نشان داد که ماساژ می تواند به عنوان یک مداخله درمانی جهت کاهش افسردگی زنان پس از زایمان مفید واقع شود. لذا با توجه به سادگی و کم هزینه بودن این روش، شاید بتوان بعنوان مکمل مناسبی برای دارو درمانی و مداخلات بعد از زایمان در تصمیم گیری و برنامه ریزی برای این گروه مورد استفاده قرار گیرد.
کلیدواژه ها