اثر تمرین هوازی بر استرادیول پلاسما و بیان miR-206 و ERα موش‌های مبتلا به سرطان پستان
پذیرفته شده برای پوستر XML
نویسندگان
1استادیار دانشگاه صنعتی امیرکبیر
2معاون پژوهشی / پژوهشگاه علوم ورزشی
3استاد فیزیولوژی ورزشی دانشگاه تهران
4دانشگاه
5هیات علمی دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات
6دانشگاه صنعتی امیر کبیر
چکیده
مقدمه: در طی دهه گذشته به موضوع فعالیت ورزشی به عنوان درمان کمکی موثر برای حفظ و یا بهبود کیفیت زندگی بیماران مبتلا به سرطان پستان، از طرف پزشکان توجه زیادی شده است(هی کینگ نا و اولنیک 2011). بتوف(2012) تاثیر تمرین هوازی را به عنوان یک روش درمانی، در موش‌های مبتلا به سرطان پستان بررسی کرد(بتوف، 2012). نتایج نشان داد که رشد تومور در گروه‌هایی که فعالیت ورزشی انجام داده بودند، نسبت به سایر گروه‌ها تا دو برابر کمتر بود.
هدف: در این پژوهش برآنیم تا اثر تمرین ورزشی هوازی بر روند تنظیمی حلقه‌ی بازخوردی miR-206-ERα-استرادیول در سرطان پستان را مورد بررسی قرار دهیم.
روش شناسی: از این رو تعداد 20 سر موش بالب سی ماده(شش تا هشت هفته ایی، میانگین توده‌ی بدنی 15-14 گرم) با تزریق زیر جلدی سلول‌های سرطانیMC4-L2 به سرطان پستان مبتلا شدند و پس از آن گروه تمرین به مدت 6 هفته، 5 روز در هفته تمرینات هوازی(14-18 متر بر ثانیه) را انجام دادند. پس از پیدایش تومور، طول و عرض تومور با کولیس دیجیتالی هر هفته اندازه‌گیری شد. درنهایت موش‌ها 48 ساعت پس از آخرین جلسه تمرین قربانی شدند و نمونه‌های خونی و بافتی برداشته شد و در دمای 70- درجه ذخیره شد. بافت تومور هموژنایز شد و میزان بیانmiR-206 و ERα در آن به روش Real time – PCR و استرادیول پلاسما با روش الایزا اندازه گیری شد.
نتایج: سطوح استرادیول(001/0=P) در گروه تمرین نسبت به گروه استراحت کاهش معناداری داشت همچنین بیان ERα و mir-206 در بافت تومور سرطان پستان در گروه تمرین نسبت به گروه کنترل به ترتیب کاهش و افزایش معنادار داشت(0001/0=P). هم-چنین، حجم تومور در گروه ورزشی نسبت به گروه استراحت کاهش معناداری داشت(001/0=P).
نتیجه گیری: در نتیجه تمرین ورزشی هوازی با توجه به اثر افزایشی در بیان miR-206 و اثر کاهشی بر بیان ERα و استرادیول پلاسما در موش‌های مبتلا به سرطان پستان، می‌تواند به عنوان سازوکار نوین در بیان اثرات مثبت و کمک درمانی ورزش بر سرطان پستان وابسته به گیرنده استروژن در نظر گرفته شود.
کلیدواژه ها