پاسخ شاخص های خطرساز بیماری قلبی و عروقی مردان سالمند به فعالیت ورزشی هوازی و مکمل شکلات تلخ
پذیرفته شده برای پوستر XML
نویسندگان
1عضو هیئت علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
2اداره آموزش و پرورش آذرشهر
چکیده
چکیده
مقدمه: فعالیت‌های ورزشی هوازی و مکمل شکلات تلخ اثرات متفاوتی بر سطوح اندازه لیپیدها، شاخص‌های بیماری قلبی- عروقی می‌گذارند. بدین منظور به‌ مطالعه پاسخ شاخص‌های خطرساز بیماری قلبی و عروقی مردان سالمند به فعالیت ورزشی هوازی و مکمل شکلات تلخ پرداخته شد. دانشمندان خواص متعددی را برای فلاونوئیدهای کاکائو ماده تشکیل دهنده شکلات، ذکر کرده اند که از آن‌جمله می‌توان به، افزایش HDL، کاهش LDL، کلسترول، تری‌گلیسیرید و گشادی عروق اشاره کرد (2، 1). همچنین در بعضی مطالعات رابطه کاکائو و سلامتی قلبی و عروقی نیز، در کاهش عوامل خطرزای قلبی – عروقی تعیین کننده نشان داده اند (3).
روش تحقیق: جامعه آماری شامل مردان سالمند (60-65 سال) شهرستان آذرشهر می باشند. نمونه آماری به تعداد 32 نفر با شیوه نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. آزمودنی ها به طور تصادفی در 4 گروه، شامل گروه کنترل و سه گروه آزمایش (تمرین هوازی+پلاسیبو)، (مکمل شکلات تلخ+فعالیت ورزشی هوازی) و (مکمل شکلات تلخ) در پژوهش شرکت کردند. نمونه‌گیری خونی، 24 ساعت قبل از برنامه تمرینی و تمرین ورزشی و مصرف شکلات تلخ در طول مطالعه انجام و پس آزمون 24 ساعت بعد از آخرین جلسه تمرین 12 هفته ای که 3 جلسه در هفته و هر جلسه 60 دقیقه تمرین، تحت شرایط یکسان اخذ و تجزیه و تحلیل شده است.
یافته‌ها: نتایج نشان داد که، بین میانگین نمرات کلسترول، تری‌گلیسیرید، LDL، VLDL، نسبت آپولیپوپروتئین B/Aو WHR در پیش آزمون و پس آزمون گروه‌های فعالیت ورزشی و کنترل تفاوت معناداری وجود ندارد. ولی ادامه بررسی‌ها نشان داد که بین پیش آزمون و پس آزمون گروه فعالیت ورزشی در مقادیر HDL، آپولیپوپروتئین A، B، فشارخون، BMI گروه فعالیت ورزشی و گروه کنترل در HDL، WHR تفاوت معناداری وجود دارد. همچنین تفاوت معناداری بین پیش آزمون و پس آزمون کلسترول، تری‌گلیسیرید، آپولیپوپروتئین A گروه شکلات تلخ وجود دارد. همین شرایط نیز بین دو گروه شکلات تلخ و کنترل از نظر کلسترول، تری‌گلیسیرید، LDL، آپولیپوپروتئین B، فشار خون، WHR و BMI وجود دارد. ولی بارزترین تأثیر در گروه شکلات تلخ به همراه تمرین هوازی این‌که کلیه شاخص‌های خطرزای قلبی و عروقی، تفاوت معناداری را در مقایسه با سایر گروه‌ها مشاهده گردید.
بحث: کاکائو اثرات مفیدی بر فشار خون، مقاومت به انسولین و عملکرد پلاکت و عروق داشته است اگرچه هنوز مکانیزم اثرگذاری کاکائو در سلامت قلب و عروق به درستی روشن نشده است، پژوهشگران معتقدند که سطح بالای شکلات حاوی فلاونول و حتی رژیم های غذایی حاوی فلاونول آمار مرگ و میر در بیماران قلبی – عروقی را به طور مشهودی کاهش می‌دهد (4) که با فعال سازی اکسیدنتیریک و آنتی اکسیدان و ضد التهاب ها اثرات مثبتی در بیماران قلبی خواهد گذاشت.
نتیجه‌گیری: همسو با این یافته‌ها در پژوهش حاضر نیز به احتمال زیاد فعالیت ورزشی هوازی توأم با مصرف شکلات تلخ منجر به تغییرات محسوس و قابل توجهی در شاخص‌های خطرساز بیماری‌های قلبی عروقی مردان سالمند غیرفعال شده است به‌طوری که این تغییرات در سایر گروهها مانند مصرف شکلات تلخ و گروه تمرین هوازی به‌طور مجزا پایین‌تر است.
کلیدواژه ها